Agrokemijski laboratorij Visokog gospodarskog učilišta raspolaže s cca 181 m2 prostora koji je preuređen 2004. u skladu s standardima propisanim za uređenje nastavnih i ispitnih laboratorija, a od 2005. je učlanjen u udrugu hrvatskih laboratorija CROLAB. U okviru djelovanja Sekcije za ishranu bilja Hrvatskog tloznanstvenog društva, aktivno sudjeluje u poredbenim međulaboratorijskim  ispitivanjima tla i biljnog materijala, kao i organskih gnojiva, a s Hrvatskim zavodom za vinogradarstvo i vinarstvo je provodio usporedne međulaboratorijske analiza vina. Laboratorij je dobro opremljen potrebnom opremom za analizu biljnog materijala i najvažnijih parametara plodnosti tla, te ima spektrofotometar, plamenfotometar, konduktometar, pH-metar, blok za razaranje uzoraka i destilacionu jedinicu, sustav tlačnih membrana za određivanje snage vezanja vode u tlu, rotacionu mućkalicu, centrifugu, peć za žarenje, vage, opremu za analizu vina. termostatske sušionike i vodenu kupelj, a u posjedu je i jednog atomsko apsorpcionog spektrofotometra s plamenom tehnikom za određivanje sadržaja teških metala u uzorku.  Od 2007. je i kadrovski zadovoljavajuće opremljen te u njemu rade dvije laborantice koje su potpuno ovladale analitičkim tehnikama. Laboratorij osim nastavne, znanstveno istraživačke i stručne djelatnosti u kolektivu, vrši i usluge analiza za korisnike izvan kolektiva, a vršimo slijedeće analize:


1.      kemijska svojstva tla: pH, hidr. aciditet, Kappen, E.C., karbonati, fiz. aktivno vapno, humus, ukupni i mineralni N, AL – P2O5 i K2O, Mg, B, Zn, Cu, Pb, Cd, Fe, Mn

2.      fizikalna svojstva tla: Kv, Kz, ρv, ρp, P  

3.      teksturni sastav tla: pipet metodom sa Na-pirofosfatom  

4.      kemijski sastav biljnog materijala:  suha tvar, pepeo, N, P, K, B, Zn, Cu, Pb, Cd, Fe, Mn

5.      u stočnoj hrani: vlaga, pepeo, sirovi proteini, sirova celuloza, sirove masti, B.E.T (Wende postupkom) + određivanje amonijačnog dušika

6.      u vinu, grožđu i moštu: ρ20/20, šećer, stvarni alkohol, ukupni ekstrakt, reducirajući šećer, pepeo, pH, ukupna kiselost, hlapiva kiselost, slobodni SO2, ukupni SO2 i test na termolabilne bjelančevine

Cijene laboratorijskih usluga formiraju se prema kretanju troškova energije, pribora i kemikalija potrebnih za provedbu analiza, a dostupne su na ovoj stranici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datoteke uz članak:
Odluka o cijeni analiza laboratorijskih usluga 2017.
557.64 kB