12.09.2017

UPISI u PRVU godinu - preddiplomski STRUČNI STUDIJ POLJOPRIVREDA - JESENSKI ROK 2017./18.

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA
Učilište s najdužom tradicijom obrazovanja u poljoprivredi
M. Demerca 1, 48260 Križevci,
www.vguk.hr, tel: (048) 279-182, 279-216, 681-597, fax: (048) 279-189
UPISUJE

u I. godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda
(180 ECTS - 3 godine) u akademskoj godini 2017./2018.

Redoviti studenti: 110 studenata i 10 studenata stranih državljana, ukupno 120 studenata
Izvanredni studenti: 60 studenata

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (u daljnjem tekstu VGUK) provodi preddiplomski stručni studij iz biotehničkog znanstvenog područja, polje poljoprivreda. Studij je organiziran za redovite i izvanredne studente, a traje 3 godine (6 semestara).

Svi studenti u prvoj godini slušaju temelje studija, a nakon prve godine opredjeljuju se za jedan od smjerova: Bilinogojstvo, Zootehnika i Menadžment u poljoprivredi.
Završetkom studija stječe se naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka poljoprivrede s naznakom smjera. Nakon završetka studija postoji mogućnost nastavka studija na srodnim specijalističkim diplomskim stručnim ili sveučilišnim studijima.

1. Prijava

Pravo prijave imaju:
Kandidati s položenom državnom maturom
- obavezni predmeti: hrvatski jezik, matematika i strani jezik, osnovna razina - ostvaruju maksimalno 30% od ukupnog
broja bodova
- opći uspjeh - ostvaruju maksimalno 70% od ukupnog broja bodova
Kandidati bez položene državne mature sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i položenim završnim ispitom, koji se mogu prijaviti i ostvariti pravo upisa preko NISpVU, ostvaruju maksimalno 70% (opći uspjeh) od ukupnog broja bodova.
Nema dodatne provjere znanja.
Pravo na izravan upis ostvaruju kandidati koji imaju osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim ili međunarodnim natjecanjima znanja u disciplinama iz područja biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva te općeobrazovnih disciplina na osnovi dostavljene potvrde.
Kandidati se prijavljuju na studijski program putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje (SPU) na adresi www.postani-student.hr
 • za ljetni rok do 17. srpnja 2017. do 17:59 sati
 • za jesenski rok do 19. rujna 2017. do 15:59 sati
Za prijavu su potrebni sljedeći dokumenti i podaci:

 1.  domovnica ili odgovarajući dokument kojim strani državljani dokazuju svoje državljanstvo
 2.  kandidati strani državljani koji u prethodnom obrazovanju nisu učili hrvatski jezik, prilažu i potvrdu o položenom ispitu poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma
 3.  rodni list
 4.  dokaz o završetku svih razreda srednje škole i završnu svjedodžbu
 5.  rezultati položenih ispita na državnoj maturi
 6.  rezultati državnih ili međunarodnih natjecanja znanja.
Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku kandidat prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.

Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine, kao i oni koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u inozemstvu dužni su SPU predati traženu dokumentaciju radi upisa podataka u sustav NISpVU do 3. srpnja 2017. u ljetnom roku te do 11. rujna 2017. za jesenski rok.

Rezultate nekih državnih ili međunarodnih natjecanja znanja, a koji se vrednuju za upis u sustav NISpVU, unosi SPU. Kandidati koji žele koristiti pravo prednosti pri upisu, dokaze moraju dostaviti SPU do 10. srpnja 2017. u ljetnom roku te do 11. rujna 2017. za jesenski rok.

Svi kandidati dužni su provjeriti ispravnost svojih dokumenata i podataka iz točaka 1.- 4. unesenih u NISpVU te u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje.
U slučaju da nakon završenih upisa u jesenskom roku ostane slobodnih mjesta, VGUK zadržava pravo provođenja trećeg upisnog roka. Prijave za treći upisni rok primat će se 25. rujna 2017. Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzima u studentskoj referadi ili na mrežnoj stranici VGUK (www.vguk.hr) te se, uz ostale dokumente, predaju osobno u studentskoj referadi VGUK.

2. Upisi

Svi kandidati za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima temeljem uspjeha u srednjoj školi i ostvarenim rezultatima na
ispitima državne mature.
Rokovi upisa
 •  ljetni upisni rok: od 18. do 21. srpnja 2017.
 •  jesenski upisni rok: od 20. do 22. rujna 2017.
 •  treći upisni rok: 26. rujna 2017.
Upisi na VGUK vrše se točno u određene dane (prema rasporedu na mrežnoj stranici). Kandidati su na upis dužni doći
osobno. Kandidati koji se ne upišu u za to predviđenim rokovima gube pravo upisa.


Dokumenti potrebni za upis:
Kandidat je dužan priložiti sljedeće dokumente za upis u prvu godinu studija:
 1.  dvije iste fotografije veličine 4x6 cm
 2.  kopije svjedodžbi svih razreda srednje škole (izvornici na uvid)
 3.  kopiju svjedodžbe o državnoj maturi (izvornik na uvid)
 4.  potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik na uvid)
 5.  kopiju domovnice ili odgovarajućeg dokumenta kojim strani državljani dokazuju svoje državljanstvo (izvornik na uvid)
 6.  kopiju rodnog lista (izvornik na uvid)
 7.  kopiju osobne iskaznice i OIB
 8.  potvrdu da je izvršena uplata za redovite studente u iznosu od 405,00 kn (375,00 kuna troškovi upisa 30,00 kn obavezno osiguranje studenta) odnosno za izvanredne studente 375,00 kn na žiro račun Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima - HR7523600001101275813 s pozivom na broj (upisati OIB kandidata) s naznakom: troškovi upisa i osiguranja.
Prilikom upisa kandidat je obvezan pokazati izvorne dokumente koji se nakon upisa vraćaju. Kandidat je obvezan imati
preslike tih dokumenata koji ostaju u VGUK.

Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može priložiti određeni dokument, upis je moguć i temeljem osobne iskaznice, s
time da je dužan naknadno dostaviti traženu dokumentaciju.

Komplet upisnog materijala (indeks, matični i upisni list, prijavni list, studentska iskaznica) dobiva se u studentskoj referadi.

3. Obavijesti

Sve ostale obavijesti u vezi s upisom mogu se dobiti u studentskoj referadi, tel. (048) 279-182, i tajništvu VGUK, tel. (048)
279-216, ili na e-mail: referada@vguk.hr
Troškovi studiranja
 •  redoviti studenti koji prvi puta upisuju studij na teret Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu MZO) - troškove prve godine u cijelosti podmiruje MZO
 •  redoviti studenti koji su već studirali na teret MZO - troškove prve godine podmiruje student
 •  iznos participacije redovitih studenata u podmirenju troškova viših godina studija ovisit će o uspješnosti studiranja svakog studenta
 •  izvanredni studenti – troškove studija podmiruje student


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima