05.10.2017

NATJEČAJ ZA PRIMANJE REDOVITIH STUDENATA U STUDENTSKU KUĆU VGUK U AKAD. GOD. 2017/2018.Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na stanovanje u Studentskoj kući VGUK (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Odluke dekanice Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima od  4. listopada 2017., raspisuje se

N A T J E Č A J
ZA PRIMANJE REDOVITIH STUDENATA
U STUDENTSKU KUĆU VGUK 
U AKAD. GOD. 2017/2018.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti I. i II. godine Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (upisani u akad. god. 2017/2018.), državljani Republike Hrvatske kojima mjesto prebivališta nije Grad Križevci i kojima prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi 2.161,90 kuna.

Studenti se natječu za 1 mjesto u Studentskoj kući VGUK te prioritet imaju studenti I. godine.
 
Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno u Tajništvu VGUK-Zgrada A.
Rok za dostavu prijave i dokumentacije na natječaj je 16. listopada 2017. do 14 sati. Bez obzira na način dostave, razmatrat će se samo prijave pristigle na natječaj do 16. listopada 2017. do 14 sati.

Prijava i rangiranje studenata za smještaj u Studentskoj kući provodi se u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na stanovanje u Studentskoj kući VGUK, koji se prilaže uz tekst natječaja.

Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće:

 1. Potpisanu prijavu i popis svih dokumenata koje student dostavlja (prilog)
 2. Potpisanu Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (prilog)
 3. Uvjerenje o prebivalištu za svakog člana domaćinstva (izdaje MUP u mjestu prebivališta) – ne starije od šest mjeseci
 4. Potvrdu o visini dohotka i primitaka po članu domaćinstva za 2016. godinu, uključujući maloljetnu braću i sestre te studenta    kao podnositelja zahtjeva (izdaje Porezna uprava u mjestu prebivališta), odnosno potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini ukupno isplaćene mirovine za 2016. godinu za one članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini.
 5. Studenti koji imaju braću predškolske dobi (članove zajedničkog kućanstva) trebaju dostaviti rodni list/izvod iz matične knjige rođenih, a za braću školske dobi (članove zajedničkog kućanstva)  uvjerenje o školovanju.
 6. Za studente upisane u I. godinu studija za rangiranje će se koristiti bodovi ostvareni prilikom upisa (ne treba dostaviti podatke).
 7. Studenti upisani u II. godinu studija u akad. god. 2017/2018. trebaju dostaviti ovjereni ispis ocjena o položenim ispitima iz I. odnosno II. godine studija položenih do podnošenja prijave (izdaje Referada).
 8. Studenti koji mogu ostvariti dodatne bodove na socijalni status (Pravilnik) trebaju dostaviti  potvrdu, ili rješenje o smještaju u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji, odnosno izvod kojim se dokazuje da je jedan od roditelja umro, nestao ili nepoznat, odnosno da je dijete hrvatskog branitelja I. skupine.
 9. Potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i uvjeta smještaja u Studentskoj kući VGUK te suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka i suglasnost za objavu osobnih podataka na rang listi (prilog– popunjavaju svi studenti)
 10. Dokumentacija koja je dostavljena u navedenom roku bodovat će se prema Pravilniku (Pravilnik je u prilogu ovog Natječaja).
 11. Studenti koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom trebaju to dokumentirati odgovarajućom potvrdom ili ovjerenom preslikom dokumenta i priložiti uz ranije navedene dokumente, kako bi ostvarili veći broj bodova.

Natječaj će  biti oglašen na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Učilišta 5. listopada 2017.

Nekompletna dokumentacija i dokumentacija poslana izvan navedenog roka neće biti razmatrana. Kandidati ne mogu dopunjavati dokumentaciju nakon isteka natječajnog roka.

Dokumentacija se ne vraća.

Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 20. listopada 2017. na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Učilišta.

Prigovori na rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora u roku od tri radna dana od dana objave privremene rang liste. Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj.

Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora o konačnim rezultatima bit će objavljena najkasnije u roku od tri radna dana po isteku roka za prigovore na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Učilišta.

Studenti koji ostvare pravo na smještaj u Studentsku kuću VGUK, prilikom useljenja trebaju dostaviti liječničku potvrdu da nemaju kontraindikacija za smještaj u dom (bez liječničke potvrde useljenje nije moguće).

Dokumenti uz Natječaj nalaze se u prilogu ispod.

                                    Dekanica:
                                                                                                   dr. sc. Marijana Ivanek Martinčić


Datoteke uz članak:
Odluka o dopunskom raspisivanju Natječaja
357.92 kB
Obrasci
26.58 kB
Tekst Natječaja
393.09 kB