27.04.2018

JAVNI POZIV za dodjelu potpore poljoprivrednim proizvođačima za kemijsku analizu tla


Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15 i 123/17), članka 12. i 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Križevaca za 2018. godinu ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 6/2017), Programa potpora poljoprivredi na području Grada Križevaca ("Službeni vjesnik Grada Križevaca" br. 3/2018) i aneksa Ugovora o sufinanciranju projekta izrade interaktivne karte plodnosti tala na području Grada Križevaca za 2018. godinu (KLASA;320-01/16- 01/5, URBROJ:2137/02-04/03-18-3 od 20.03.2018.),

Gradonačelnik Grada Križevaca raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpore poljoprivrednim proizvođačima za kemijsku analizu tla

I.
Kemijsku analizu tla provodi laboratorij Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima, Ulica Milislava Demerca 1 (u daljnjem tekstu Učilište).

Na temelju izvršenih analiza Učilište će izraditi preporuke za uzgoj, gnojidbu i mjere popravka tla, te podatke unijeti u interaktivnu digitalnu kartu poljoprivrednih površina grada Križevaca.

U 2018. godini analizirat će se cca 300 prosječnih uzoraka tla.

II.
Grad Križevci (u daljnjem tekstu Grad) sufinancirati će projekt sa 150,00 kuna po analiziranom prosječnom uzorku tla za poljoprivredne proizvođače koji su u sustavu PDV-a. Za poljoprivredne proizvođače koji nisu u sustavu PDV-a, Grad će snositi i PDV odnosno sufinancirati iznosom od 62,50 kn za svaki analizirani prosječni uzorak tla. Sredstva za sufinanciranje Grad će doznačavati na žiro račun Učilišta po dostavljenom mjesečnom izvješću o provedenim analizama.

Sufinancirati će se kemijska analiza tla proizvođačima na području grada Križevaca.

III.
Anketne listiće i upute za uzimanje uzoraka tla moguće je podići u laboratoriju Učilišta radnim danom od 8,00 do 15,00 sati.

IV.
Poljoprivredni proizvođači mogu svoje uzorke tla i popunjeni Anketni listić predati svaki ponedjeljak u vremenu od 8,00 do 15,00 sati u laboratoriju Učilišta.

KLASA: 320-01/18-02/1
URBROJ: 2137/02-04/2-18-1
Križevci, 12.04.2018.

Gradonačelnik
Mario Rajn

Datoteke uz članak:
Javni_poziv_analiza_tla
63.40 kB