17.09.2018

Natječaj za upis redovitih studenata u prvu godinu Specijalističkog diplomskog stručnog studija Poljoprivreda, smjer Održiva i ekološka poljoprivreda (120 ECTS bodova - 4 semestra) u akad. god. 2018./2019.

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE
U KRIŽEVCIMA
Klasa: 003-08/18-01/01
Urbroj: 2137-78-18/05-8
Križevci 25. svibnja 2018.

Na temelju članka 50. Statuta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, klasa: 112-01/15- 01/25, urbroj: 2137-78-15/211, Stručno vijeće Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima na sjednici održanoj 25. svibnja2018. pod točkom 8. donijelo je jednoglasno

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za upis redovitih studenata u prvu godinu Specijalističkog diplomskog stručnog studija Poljoprivreda, smjer Održiva i ekološka poljoprivreda (120 ECTS bodova - 4 semestra) u akad. god. 2018./2019.


1.
Raspisuje se natječaj za upis u akad. god. 2018./2019. za 30 kandidata u I. godinu Specijalističkog diplomskog stručnog studija iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda - studij: Poljoprivreda smjer Održiva i ekološka poljoprivreda (120 ECTS bodova - 4 semestra).
Završetkom studija stječe se naziv: stručni/a specijalist/a inženjer/inženjerka poljoprivrede usmjerenje Održiva i ekološka poljoprivreda.

2.
Kandidati se prijavljuju na studijski program putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) na adresi www.studij.hr .

3.
Kandidati moraju zadovoljiti sljedeće uvjete za upis na specijalistički diplomski stručni studij iz točke I. ove Odluke, kako slijedi: - završen istovrsni trogodišnji studij (180 ECTS bodova) sukladan programu specijalističkog studija koji kandidat upisuje. Sukladnost neistovrsnih programa i prijedlog razlikovnih ispita utvrđuje Povjerenstvo za nastavna pitanja. Konačnu odluku o razlikovnim ispitima i upisu donosi Stručno vijeće Učilišta. - znanje jednog svjetskog jezika uz predočenje dokaza (potvrda o znanju jezika B 1 razine ili položen ispit iz jednog svjetskog jezika tijekom visokoškolskog obrazovanja) koji se dostavlja u studentsku referadu prilikom upisa.

4.
Početak prijava u sustav NISpDS za studijski program je 2. srpnja 2018. u 10.00 sati. Završetak prijava je 30. rujna 2018. u 13.50 sati za istovrsne studijske programe. Završetak roka za prijavu neistovrsnih programa je 15. rujna 2018. u 23.59 sati. Objava konačne rang liste je 30. rujna 2018. u 14.00 sati.

5.
Upis kandidata je 3. i 4. listopada 2018.- prvi upisni rok (prema rasporedu na mrežnoj stranici). Objava nove rang liste kandidata ispod crte je 5. listopada 2018.
Drugi upisni rok je 9. listopada 2018.

6.
Kandidati su na upis dužni doći osobno.
Kandidati koji se ne upišu u za to predviđenim rokovima gube pravo upisa.

7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za akad. god. 2018./2019.

Dekanica:
dr. sc. Marijana Ivanek-Martinčić, prof. v. š
Datoteke uz članak:
Natječaj za upis redovitih studenata u prvu godinu Specijalističkog diplomskog stručnog studija Poljoprivreda
253.40 kB