01.10.2018

NATJEČAJ ZA PRIMANJE REDOVITIH STUDENATA U STUDENTSKU KUĆU VGUK U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na stanovanje u Studentskoj kući VGUK (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Odluke Stručnoga vijeća Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima od  26. rujna 2018., raspisuje se

N A T J E Č A J
ZA PRIMANJE REDOVITIH STUDENATA U STUDENTSKU KUĆU VGUK 
U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.


Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima,  državljani Republike Hrvatske kojima mjesto prebivališta nije Grad Križevci i kojima prosječni mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi 2.161,90 kuna.

Studenti se natječu za dva mjesta (postoji i mogućnost većeg broja ukoliko studenti na rang listi ne ostvare pravo na smještaj).
Studenti  I. i II. godine preddiplomskog stručnog studija Poljoprivreda upisani u akad. god. 2018/2019. imaju pravo na jedno mjesto.
Studenti  I. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Poljoprivreda upisani u akad. god. 2018/2019. imaju pravo na jedno mjesto.

Ukoliko se ne popune sva mjesta u kategorijama po godinama studija, popunit će se prijavljenim studentima iz drugih godina studija koji ispunjavaju uvjete natječaja prema rang listi.
Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se poštom ili osobno u Tajništvu VGUK-Zgrada A.
Rok za dostavu prijave i dokumentacije na natječaj je 12. listopada 2018. do 14 sati. Bez obzira na način dostave, razmatrat će se samo prijave pristigle na natječaj do 12.  listopada 2018. do 14 sati.

Prijava, odabir i rangiranje studenata za smještaj u Studentskoj kući provodi se u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na stanovanje u Studentskoj kući VGUK, koji se prilaže uz tekst natječaja.
Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeće:
1.   Potpisanu prijavu i popis svih dokumenata koje student dostavlja (prilog)
2.   Potpisanu Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (prilog)
3.   Uvjerenje o prebivalištu za svakog člana domaćinstva (izdaje MUP u mjestu prebivališta) – ne starije od šest mjeseci
4.    Potvrdu o visini dohotka i primitaka po članu domaćinstva za 2017. godinu, uključujući maloljetnu braću i sestre te studenta kao podnositelja zahtjeva (izdaje Porezna uprava u mjestu prebivališta), odnosno potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini ukupno isplaćene mirovine za 2017. godinu za one članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini.
5.    Studenti koji imaju braću predškolske dobi (članove zajedničkog kućanstva) trebaju dostaviti rodni list/izvod iz matične knjige rođenih, a za braću školske dobi (članove zajedničkog kućanstva)  uvjerenje o školovanju.
6.    Studenti koji se prijavljuju za smještaj, a bit će studenti II. godine, u akad. god. 2018./2019., trebaju dostaviti ovjereni ispis ocjena o položenim ispitima iz I. godine studija položenih do podnošenja prijave (izdaje Referada).
7.    Za studente upisane u I. godinu studija za rangiranje će se koristiti bodovi ostvareni prilikom upisa (ne treba dostaviti podatke).
8. Studenti upisani u I. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Poljoprivreda u akad. god. 2018/2019. trebaju dostaviti ovjereni ispis ocjena o položenim ispitima iz svih godina preddiplomskog studija (izdaje Referada).
9.    Studenti koji mogu ostvariti dodatne bodove na socijalni status prema Pravilniku trebaju dostaviti  potvrdu, ili rješenje o smještaju u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji, odnosno izvod kojim se dokazuje da je jedan od roditelja umro, nestao ili nepoznat, odnosno da je dijete hrvatskog branitelja I. skupine.
10.  Potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i uvjeta smještaja u Studentskoj kući VGUK te suglasnost za prikupljanje i obradu osobnih podataka i suglasnost za objavu osobnih podataka na rang listi (prilog– popunjavaju svi studenti)
11.  Dokumentacija koja je dostavljena u navedenom roku bodovat će se prema Pravilniku (Pravilnik je u prilogu ovog Natječaja).

Studenti koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom trebaju to dokumentirati odgovarajućom potvrdom ili ovjerenom preslikom dokumenta i priložiti uz ranije navedene dokumente, kako bi ostvarili veći broj bodova.

Natječaj će  biti oglašen na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Učilišta.

Nekompletna dokumentacija i dokumentacija poslana izvan navedenog roka neće biti razmatrana. Kandidati ne mogu dopunjavati dokumentaciju nakon isteka natječajnog roka.

Dokumentacija se ne vraća.
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 18. listopada 2018. na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Učilišta.

Prigovori na rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora u roku od tri radna dana od dana objave privremene rang liste. Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj.

Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora o konačnim rezultatima bit će objavljena najkasnije u roku od tri radna dana po isteku roka za prigovore na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Učilišta.

Studenti koji ostvare pravo na smještaj u Studentsku kuću VGUK, prilikom useljenja trebaju dostaviti liječničku potvrdu da nemaju kontraindikacija za smještaj u dom (bez liječničke potvrde useljenje nije moguće).
Datoteke uz članak:
OBRASCI UZ NATJEČAJ
26.61 kB