23.02.2017

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA- Preddiplomski stručni studij Poljoprivreda

Studetnica KATARINA FALAT, 1. ožujka 2017. u 10,00 sati
brani završni rad pod naslovom :"IZVORI OPASNOSTI I ZAŠTITA NA RADU U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI"- mentor mr.sc. Vlado Kušec,v.pred.

Student KREŠIMIR ŠPORČIĆ, 2. ožujka 2017. u 12,00 sati
brani završni rad pod naslovom: "UTJECAJ GNOJIDBE DUŠIKOM NA MORFOLOŠKE PARAMETRE KOPRIVE UZGOJENE IZ RIZOMA"-mentorica dr.sc. Ivka Kvaternjak, prof.v.š.

Student DOMAGOJ ŠAJKOVIĆ, 7. ožujka 2017. u 13,00 sati
brani završni rad pod naslovom: "AGROTEHNIKA RATARSKIH KULTURA NA PODRUČJU OPĆINE SISAK U 2016. GODINI"- mentorica Nada Dadaček, dipl.ing.,v.pred.

Student IVICA STARČEVIĆ, 10. ožujka 2017. u 11,00 sati
brani završni rad pod naslovom: "KVALITETA SIJENA U PROLJETNIM OBROCIMA NA FARMAMA MLIJEČNIH KRAVA UŽEG KRIŽEVAČKOG PODRUČJA" - mentorica dr.sc. Marcela Andreata-Koren, prof.v.š.

Student IVAN ŠVUB, 13. ožujka 2017. u 9,30 sati
brani završni rad pod naslovom:"Asortiman i prodaja proljetnog sjemenskog reprudukcijskog materijala u poljoprivrednoj apoteci "Poljocentar" d.o.o. u Velikim Zdencima u 2013." - mentorica dr.sc. Vesna Samobor,prof.v.š.

Studentica TATJANA TURK, 22.3.2017. u 9,30 sati
brani završni rad pod naslovom "UČINAK TREĆE PRIHRANE DUŠIKOM NA KVANTITATIVNE I KVALITATIVNE  POKAZATELJE MIKROPOKUSA PŠENICE NA VISOKOM GOSPODARSKOM UČILIŠTU U KRIŽEVCIMA 2015."- mentorica dr.sc. Vesna Samboor, prof.v.š.