24.05.2018

OBRANA ZAVRŠNOGA RADA- Preddiplomski stručni studij Poljoprivreda

Studentica MILANA SAVIĆ, 25.5.2018. u 11,00 sati
brani završni rad "KORIŠTENJE NERASTOVA U REPRODUKCIJI NA PODRUČJU DJELOVANJA REPROVET D.O.O."
mentorica dr.sc. Tatjana Jelen, prof.v.š.

Student MARKO MIKULANDI, 1.6.2018. u 9,00 sati
brani završni rad "USPOREDNA ANALIZA RADA TRAKTORA NA OPG-U MIKULANDI"- mentor mr.sc. Miomir Stojnović,v.pred.