07.02.2017

Odluka o produžetku roka prijava i upisa na Razlikovnu godinu i na I. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija Visokog učilišta u Križevcima u akad. god. 2016.- 2017.


Na temelju članka 50. Statuta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima klasa: 112-01/15- 01/25, urbroj: 2137-78-15/211, te prijedloga dekanskog kolegija Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima od 26. siječnja 2016., Stručno vijeće Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima na sjednici održanoj 31. siječnja 2017. pod točkom 3. donijelo je jednoglasno  ODLUKU o produžetku roka prijava i upisa na Razlikovnu godinu i na I. godinu specijalističkih diplomskih stručnih studija Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima u akad. god. 2016/2017.