04.11.2016

Javni Natječaj za raspisivanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u sklopu objekta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG
PROSTORA U SKLOPU OBJEKTA VISOKOGA GOSPODARSKOG
UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA

1.
Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora ukupne površine 60 m2 na adresi M. Demerca 1 – zgrada B Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, za obavljanje djelatnosti ugostiteljskih usluga tj. prodaje bezalkoholnih napitaka i prehrambenih proizvoda u prostoru u kojem nije dozvoljeno pušenje, usluge fotokopiranja, printanja, uveza te prodaje školskog pribora i materijala.
Poslovni prostor se nalazi u podrumu zgrade Učilišta upisane na kčbr. 739 KO Križevci, a sastoji se od pristupnog hodnika, prostora za korisnike ugostiteljske usluge, čajne kuhinje i skladišta.

2.
Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 25,00 kuna po m2 (bez PDV-a) ), a u kolovozu 50% ovog iznosa. U cijenu usluge nije uračunata električna energija koja će se plaćati prema iskazanom utrošku na kontrolnom satu.

3.
Opći uvjeti
* Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na razdoblje od 5 godina s ponuditeljem koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete iz natječaja.
* Prijava za sudjelovanje na natječaju za fizičke i pravne osobe mora sadržavati:
-Ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište, naziv i sjedište obrta, odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta, naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine, podaci za kontakt: telefon i e-mail;
-izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 15 dana od dana prijave na natječaj, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice, ako je ponuditelj fizička osoba, iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti navedenih u natječaju, ime i prezime osnivača i osobe ovlaštene za zastupanje, preslika važeće osobne iskaznice;
-izvornik ili ovjerenu presliku potvrde porezne uprave da nema duga temeljem javnih davanja, ne stariju od 30 dana;
-dokaz o solventnosti, odnosno dokaz da račun u posljednjih šest mjeseci nije bio blokiran više od sedam dana neprekidno, a ukupno ne više od 15 dana, te da nema evidentiranih obaveza za čije podmirenja nema sredstava na računu;
-izjava o nekažnjavanju u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji ili pranju novca, ovjerena od strane javnog bilježnika koju odgovorna osoba daje za sebe i za pravnu osobu ukoliko je ponuditelj pravna osoba, ne starija od 60 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama;
-dokaz o uplati jamčevine u iznosu 3.000,00 kuna u korist žiro računa Učilišta: HR7523600001101275813. Ponuditeljima koji ne budu izabrani jamčevina će biti vraćena odmah nakon izbora, dok se izbranom ponuditelju jamčevina uračunava u zakupninu.
Ponuda visine mjesečne zakupnine po m2 mora biti umetnuta u posebnu zatvorenu omotnicu, a ta omotnica priložena uz gore navedenu dokumentaciju. Cijena ponude izražava se brojkama i slovima. U slučaju razilaženja iznosa, mjerodavan je iznos izražen u slovima.

4.
Ostali uvjeti
* Poslovni prostor izdaje se u zakup u viđenom stanju. Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati prostor i dobiti sve dodatne obavijesti radnim danom od 9-14 sati u Tajništvu Učilišta na telefon 048/279-216.
* Zakupnik je dužan uskladiti svoje radno vrijeme s radnim vremenom Učilišta i pridržavati se odredaba kućnog reda Učilišta.

5.
Kriterij za ocjenu ponude
* Najviši iznos ponuđene zakupnine uz ispunjavanje svih uvjeta natječaja.

6.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje.

7.
Rok za dostavu ponuda je osam dana od objave u Narodnim novinama.
Ponude se dostavljaju na adresu: Milislava Demerca 1 48260 Križevci, s naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA“ uz obavezno navođenje punog naziva i adrese ponuditelja.

8.
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez obveze prema ponuditeljima.

9.
S odabranim ponuditeljem će se u roku od 15 dana od dostavljanja obavijesti  o ishodu natječaja sklopit ugovor o zakupu kao ovršna isprava i na trošak ponuditelja, a ukoliko to ne učini, sklopit će se ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem. Izabrani ponuditelj dužan je prije zaključenja ugovora o zakupu na ime jamstva za uredno plaćane zakupnine dostaviti bjanko-zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika.

Oglas objavljen u Narodnim novinama br. 101/2016. od 4. studenoga 2016.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima