21.06.2017

ODLUKA o utvrđivanju procedure jednostavne nabave roba i usluga


VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE
U KRIŽEVCIMA

Klasa: 003-08/17-01/01 Urbroj: 2137-78-17/05-7 Križevci 13. lipnja 2017.
Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) i članka 27. stav. 2. toč. 11. Statuta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima klasa: 112-01/15-01/25, urbroj: 2137-78- 15/211 od 21. rujna 2015, Upravno vijeće na sjednici održanoj 13. lipnja 2017. pod 7. točkom dnevnog reda, donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju procedure jednostavne nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti
do 200.000,00 kn te radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn
u Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima

Članak 1.

Ovim aktom propisuje se procedura jednostavne nabave roba, usluga i radova na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi u smislu članka 12. stavka 1., alineje a) i b) Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16.).
Postupku javne nabave ne podliježu nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti do
200.000,00 kn te radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn koje su potrebne za redovan rad Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (u daljnjem tekstu VGUK) i obavljanje djelatnosti u VGUK, osim ako posebnim propisom ili Statutom VGUK nije uređeno drugačije.
Za nabavu robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od pragova iz prethodnoga stavka VGUK će primjenjivati odredbe Zakona o javnoj nabavi (NNbr. 120/16.).

Članak 2.
Utvrđuje se da je na snazi procedura stvaranja ugovornih obveza u VGUK koja je donesena 27. prosinca 2012. klasa: 602-04/12-01/124, urbroj. 2137-78-12/1005-130 kojom je regulirano i stvaranje obveza za koje nije potrebna procedura javne nabave.

Članak 3.
U postupku nabave roba, usluga i radova u vrijednosti do 5.000,00 kn potrebno je pribaviti od jedne do tri ponude.
Za nabavu roba, usluga i radova u vrijednosti iznad 5.000,00 kn potrebno je pribaviti najmanje tri ponude.
Postupak nabave robe, usluga i radova procijenjene vrijednosti iznad 70.000,00 kn (bez
PDV-a) VGUK je dužan objaviti na mrežnim stranicama VGUK, istovremeno kada se pismeno zatraže ponude.

Članak 4.
O odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave roba, usluga i radova u vrijednosti do 100.000,00 kn odlučuje dekan/ica VGUK.
Dekan/ica može po potrebi imenovati povjerenstvo koje će mu/joj predložiti najpovoljniju ponudu.
U postupku nabave roba, usluga i radova u vrijednosti iznad 100.000,00 kn dekan/ica obavezno imenuje povjerenstvo koje će mu/joj predložiti najpovoljniju ponudu.

Članak 5.
O odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave roba i usluga u vrijednosti od
100.000,00 kn do 200.000,00 kuna odlučuje dekan/ica VGUK uz suglasnost Upravnog vijeća VGUK.
O odabiru najpovoljnije ponude u postupku nabave rodova u vrijednosti od 100.000,00 kn do 500.000,00 kuna odlučuje dekan/ica VGUK uz suglasnost Upravnog vijeća VGUK.

Članak 6.
Primjerak svake ugovorne obveze unosi se u registar evidencije sklopljenih ugovorenih obveza.

Članak 7.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju procedure nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn te radova procijenjene vrijednosti do
500.000,00 kn u Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima koju je donijelo Upravno vijeće Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima 18. prosinca 2013., klasa: 602-04/13-01/100, urbroj: 2137-78-13/806-14/1, te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju procedure nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn te radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn u Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima Upravnog vijeća u Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima od 9 svibnja 2016. klasa:003- 08/16-02-01, urbroj:2137:78-16/02-9 i Odluka - pročišćeni tekst iste klasa: 003-08/16-02/01, urbroj: 2137-78-16/02-9-1.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Datoteke uz članak:
Odluka o utvrđivanju procedure jednostavne nabave roba i usluga
1.15 MB