30.11.2016

RASPISAN NATJEČAJ za upis studenata u I. godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda (180 ECTS - 3 godine) u akademskoj godini 2016./2017.


Učilište s  najdužom tradicijom obrazovanja u poljoprivredi
M. Demerca 1, 48260 Križevci,
 www.vguk.hr, tel: (048) 279-182, 279-216, 681-597, fax: (048) 279-189


raspisuje

N A T J E Č A J

za upis studenata u I. godinu preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda
(180 ECTS - 3 godine) u akademskoj godini 2016./2017.

Redoviti studenti:  110  studenata i 10 studenata stranih državljana, ukupno 120 studenata
Izvanredni studenti: 60 studenata

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima (u daljnjem tekstu VGUK) provodi preddiplomski stručni studij iz biotehničkog znanstvenog područja, polje poljoprivreda. Studij je organiziran za redovite i izvanredne studente, a traje 3 godine (6 semestara).
Svi studenti u prvoj godini slušaju temelje studija, a nakon prve godine opredjeljuju se za jedan od smjerova:  Bilinogojstvo, Zootehnika i Menadžment u poljoprivredi.
Završetkom studija stječe se naziv: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka poljoprivrede s naznakom smjera. Nakon završetka studija postoji mogućnost nastavka studija na srodnim specijalističkim diplomskim stručnim ili sveučilišnim studijima.

1.    Prijava
 Pravo prijave imaju:

   a)    Kandidati s položenom državnom maturom
          - obavezni predmeti: hrvatski jezik, matematika i strani jezik, osnovna razina - maksimalno 30% od ukupnog broja bodova
          - opći uspjeh - maksimalno 70% od ukupnog broja bodova
Kandidati koji nisu obvezni polagati ispite državne mature (koji su svoje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske ili koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2010.), ako ne polože ispite državne mature ne dobivaju bodove koje ti ispiti donose.

    b)    Kandidati koji nisu položili državnu maturu moći će konkurirati za upis u trećem upisnom roku ukoliko ostane slobodnih        mjesta. Obavijest o broju slobodnih mjesta bit će objavljena na mrežnoj stranici VGUK 23. rujna 2016. u 13 sati (www.vguk.hr).
 - sa završenom četverogodišnjom srednjom školom i položenim završnim ispitom - ostvaruju maksimalno 70% od ukupnog broja bodova (opći uspjeh).

Nema dodatne provjere znanja. Pravo na izravan upis ostvaruju kandidati koji imaju osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim ili međunarodnim natjecanjima znanja u disciplinama iz područja biotehničkih znanosti, biomedicine i zdravstva te općeobrazovnih disciplina.
Kandidati se prijavljuju na studijski program putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje (SPU) na adresi www.postani-student.hr
   -    za ljetni rok do 18. srpnja 2016. do 17,59 sati
   -    za jesenski rok do 20. rujna 2016.

Za prijavu su potrebni sljedeći dokumenti i podaci:
   1.    domovnica ili odgovarajući dokument kojim strani državljani dokazuju svoje državljanstvo
   2.    kandidati strani državljani koji u prethodnom obrazovanju nisu učili hrvatski jezik, prilažu i potvrdu o položenom ispitu poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma
   3.    rodni list
   4.    dokaz o završetku svih razreda srednje škole i završnu svjedodžbu
   5.    rezultati položenih ispita na državnoj maturi, odnosno ekvivalentnih ispita koje putem Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje polažu pristupnici koji su srednju školu završili prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske, a radi rangiranja za upis na studijski program
   6.    rezultati državnih ili međunarodnih natjecanja znanja.

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku kandidat prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.
Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine, kao i oni koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u inozemstvu dužni su SPU predati traženu dokumentaciju radi upisa podataka u sustav NISpVU do 2. srpnja 2016. u ljetnom roku te do 10. rujna 2016. za jesenski rok.

Rezultate nekih državnih ili međunarodnih natjecanja znanja, akoji se vrednuju za upis u sustav NISpVU, unosi SPU. Kandidati koji žele koristiti pravo prednosti pri upisu, dokaze moraju dostaviti SPU do 2. srpnja 2016. u ljetnom roku te do 10. rujna 2016. za jesenski rok.

Svi kandidati dužni su provjeriti ispravnost svojih dokumenata i podataka iz točaka 1.- 4. unesenih u NISpVU te u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje.
U slučaju da nakon završenih upisa u jesenskom roku ostane slobodnih mjesta, VGUK zadržava pravo provođenja trećeg upisnog roka. Prijave za treći upisni rok primat će se 27. rujna 2016. Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se preuzima u studentskoj referadi ili na mrežnoj stranici VGUK (www.vguk.hr) te se, uz ostale dokumente, predaju osobno u studentskoj referadi VGUK.

2.    Upisi
Svi kandidati za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima temeljem uspjeha u srednjoj školi i ostvarenim rezultatima na ispitima  državne mature.

Rokovi upisa
   - ljetni upisni rok: od 19. do 22. srpnja 2016.
   - jesenski upisni rok: od 21. do  23. rujna 2016.
   - treći upisni rok: 28. rujna 2016.

Upisi na VGUK vrše se u za to točno određene dane (prema rasporedu na mrežnoj stranici). Kandidati su na upis dužni doći osobno. Kandidati koji se ne upišu u za to predviđenim rokovima gube pravo upisa.
Dokumenti potrebni za upis:
Kandidat je dužan priložiti sljedeće dokumente za upis u prvu godinu studija:
   1.    dvije iste fotografije veličine 4x6 cm
   2.    kopije svjedodžbi svih razreda srednje škole (izvornici  na uvid)
   3.    kopiju svjedodžbe o državnoj  maturi (izvornik na uvid)
   4.    potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik na uvid)
   5.    kopiju domovnice ili odgovarajućeg dokumenta kojim strani državljani dokazuju svoje državljanstvo (izvornik na uvid)
   6.    kopiju rodnog lista (izvornik na uvid)
   7.    kopiju osobne iskaznice i OIB
   8.    potvrdu obiteljskoga liječnika o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za studij poljoprivrede
   9.    potvrdu da je izvršena uplata za redovite studente u iznosu od 405,00 kn (375,00 kuna troškovi upisa + 30,00 kn obavezno osiguranje studenta) odnosno za izvanredne studente 375,00 kn na žiro račun Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima - HR7523600001101275813 s pozivom na broj (upisati OIB kandidata) s naznakom: troškovi upisa i osiguranja.
Prilikom upisa kandidat je obvezan pokazati izvorne dokumente koji se nakon upisa vraćaju. Kandidat je obvezan imati preslike tih dokumenata koji ostaju u VGUK.

Ukoliko kandidat iz opravdanih razloga ne može priložiti određeni dokument, upis je moguć i temeljem osobne iskaznice, s time da je dužan naknadno dostaviti traženu dokumentaciju.
Komplet upisnog materijala (indeks, matični i upisni list, prijavni list, studentska iskaznica) dobiva se u studentskoj referadi.

3.    Obavijesti
Sve ostale obavijesti u vezi s upisom mogu se dobiti u studentskoj referadi, tel. (048) 279-182, i tajništvu VGUK, tel. (048) 279-216, ili na e-mail:  referada@vguk.hr
Molimo sve kandidate da dobro prouče  Upute za potvrdu namjere upisa  dostupne na  www.postani- student.hr
Troškovi studiranja
   -    redoviti studenti koji prvi puta upisuju studij na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (u daljnjem tekstu MZOS) - troškove prve godine u cijelosti podmiruje MZOS
   -    redoviti studenti koji koji su već studirali na teret MZOS  - troškove prve godine podmiruje student
   -    iznos participacije redovitih studenata u podmirenju troškova viših godina studija ovisit će o uspješnosti studiranja svakog studenta
   -    izvanredni studenti – troškove trogodišnjeg studija podmiruje student

Tekst natječaja se također nalazi u prilogu ispod.


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Datoteke uz članak:
Natječaj za upis
328.26 kB