11.11.2016

NATJEČAJ za izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda.


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1 raspisuje
NATJEČAJ
za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda
- 1 izvršitelj/ica, poseban uvjet: grana fitomedicina. 
Pristupnici su obvezni ispunjavati propisane uvjete iz članka 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/2004., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.) i Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (NN 20/12., 85/13. i 4/15.), kao i odredbi Statuta Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima –  www.vguk.hr

Uz prijavu pristupnici trebaju dostaviti u tiskanom obliku: životopis s opisom nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti, popis svih radova i radove, diplomu, domovnicu ili dokaz o državljanstvu zemalja iz Europskog gospodarskog prostora, odluku o prethodnom izboru u nastavno zvanje, uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi istražni i kazneni postupak ne starije od šest mjeseci, presliku osobne iskaznice ili putovnice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis.

Strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina). Svu natječajnu dokumentaciju pristupnici su dužni dostaviti u tiskanom obliku i na CD-u u PDF-formatu (2 kom.)

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova NN 82/08.). Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani pristupnik dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku. Pristupnik/ca će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na liječnički pregled. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave. O rezultatima izbora prijavljeni pristupnici bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom „za natječaj izbor u nastavno zvanje – prof. v. š.“


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima