05.04.2017

Natječaj za izbor dekana/dekanice Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2021.


VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

Klasa: 112-01/17-01/01
Urbroj: 2137-78-17/53
Križevci 3. travnja 2017. 

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima raspisuje

NATJEČAJ

za izbor dekana/dekanice Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za mandatno razdoblje od četiri godine, počevši od 1. listopada 2017. do 30. rujna 2021.


Pristupnici/ice na natječaj za izbor dekana/dekanice moraju uz opće uvjete ispunjavati i uvjete propisane Uredbom o osnivanju Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (NN, br. 40/98,76/05, 75/07 i 119/13) i Statutom Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, odnosno moraju biti izabrani u znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje profesora visoke škole ili višeg predavača.

Pristupnici/ice pismenoj prijavi na natječaj prilažu:

  • životopis, domovnicu, odnosno dokaz da je državljanin države članice Europske unije za koje ne postoji privremena zapreka za zapošljavanje,
  • dokaz o poznavanju hrvatskoga jezika - napredna razina (strani državljanin),
  • odluku o izboru u odgovarajuće znanstveno-nastavno ili nastavno zvanje,
  • program rada za mandatno razdoblje 2017.-2021., uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/pristupnice ne vodi istražni i kazneni postupak, ne starije od mjesec dana.
Predstavljanje programa rada pristupnika/ca za mandatno razdoblje određuje se za 22. svibnja 2017. u 13,00 sati u vijećnici Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se  u roku od 30 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci s naznakom: “za natječaj- izbor dekana/dekanice“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora pristupnici/ice će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
                       

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima