07.04.2017

Natječaj za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta/ice - iz područja biotehničkih znanosti


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta/ice
- iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda – 1 izvršitelj/ica, poseban uvjet grana bilinogojstvo,  na određeno vrijeme

 
Uvjeti:
  • završen odgovarajući diplomski sveučilišni studij iz znanstvenog područja i polja za koje se kandidat bira u ukupnom trajanju    prve i druge razine od 5 godina te stečenih najmanje 300 ECTS bodova ili istovrijedni studij prema prijašnjem Zakonu iz znanstvenog područja i polja za koje se kandidat bira
  • minimalni prosjek ocjena 4,00 tijekom cjelokupnog studija
  • poznavanje najmanje jednog stranog jezika (engleski ili jedan od svjetskih jezika ), minimalna razina B2 (provjera)
  • pozitivna ocjena nastupnog izlaganja kandidata, s temom koju odredi Povjerenstvo za izbor.
Dodatni kriteriji: preporuke (nastavnika tijekom studija i/ili poslodavca), sklonost znanstvenom i stručnom radu, stručno iskustvo, dodatna usavršavanja, položen vozački ispit B kategorije.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su dužni priložiti: životopis, motivacijsko pismo, dokaze o ispunjavanju uvjeta i dodatnih kriterija, (original ili ovjerena preslika diplome ili uvjerenje o završetku studija, ovjereni prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju, dokaz o poznavanju stranog jezika - ako pristupnik nije slušao za vrijeme studija strani jezik dužan je dostaviti potvrdu škole stranih jezika o stupnju poznavanja jezika) dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije, uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak ne starije od šest mjeseci, presliku osobne iskaznice ili putovnice, presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis (ukoliko pristupnik ima radno iskustvo) i potvrdu o psihofizičkoj sposobnosti ovjerenu od obiteljskog liječnika. Strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, napredna razina.

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o radu i Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na usmeno izlaganje zadane teme i testiranje radi provjere stručnih sposobnosti, znanja i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. Ako pristupnik ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijaviti se mogu pristupnici oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave u Narodnim novinama. O rezultatima izbora na javni natječaj prijavljeni pristupnici bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom „za natječaj - izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta/ice“.


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima