21.04.2017

NATJEČAJ za poslove II. vrste – knjižničar/ka na određeno puno radno vrijeme (zamjena djelatnice za vrijeme bolovanja)VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA, M. Demerca 1 raspisuje

N A T J E Č A J
za poslove II. vrste – knjižničar/ka na određeno puno radno vrijeme
(zamjena djelatnice za vrijeme bolovanja)Mjesto rada: KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno; zamjena
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
 Način rada: Smjena - prijepodne
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Natječaj vrijedi od: 21.4.2017. Natječaj vrijedi do: 6.5.2017.
Uvjeti na radnom mjestu: Rad na jednom mjestu


Razina obrazovanja:

    Viša ili prvostupanjska
    Fakultet, akademija, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: 1 godinu

Uvjeti:
  • završen preddiplomski ili diplomski studij s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, ili završen studij kojim je stečena najmanje viša stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( N.N. 123/03, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13) s odgovarajućim brojem sati iz temeljnih predmeta knjižničarstva
  • radno iskustvo od najmanje godinu dana  na poslovima iz područja knjižničarstva,
  • obavezno poznavanje jednog stranog jezika te poznavanje rada na računalu
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: domovnicu, odnosno dokaz da je državljanin države članice Europske unije za koje ne postoji privremena zapreka za zapošljavanje, životopis, presliku odgovarajuće diplome ili svjedodžbe, dokaz o radnom stažu u struci (kopija ugovora o radu s kopijom rješenja o rasporedu na radno mjesto i dokaz o trajanju radnog odnosa, ili potvrda o poslovima koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa) dokaz o poznavanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili kopija stranica indeksa gdje je vidljiva ocjena za strani jezik), dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda ili uvjerenje o položenim tečajevima, preslika stranica indeksa gdje je vidljiva ocjena za poznavanje rada na računalu, a u slučaju nepriložene potvrde izvršit će se testiranje), potvrda o psihofizičkoj sposobnosti ovjerena od obiteljskog liječnika, uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika/ce ne vodi istražni i kazneni postupak ne starije od šest mjeseci te presliku osobne iskaznice ili putovnice.
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani pristupnik/ica dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku. Pristupnik/ca će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na liječnički pregled.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave u Narodnim novinama. O rezultatima izbora na javni natječaj prijavljeni pristupnici bit će obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom „za natječaj: knjižničar/ka"

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima