05.07.2017

Natječaj za smještaj i subvencije za akademsku godinu 2017./2018.


Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 53/2017) KLASA: 602-01/17-03/00084, URBROJ: 533-20-17-0001 od 25. svibnja 2017. (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Studentski centar Varaždin, Julija Merlića 9, 42000 Varaždin, raspisuje
N A T J E Č A J
ZA PRIMANJE REDOVITIH STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE U VARAŽDINU, UČENIČKI DOM GRADITELJSKE ŠKOLE ČAKOVEC, DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA BJELOVAR, TE ZA SUBVENCIONIRANJE SMJEŠTAJA STUDENATA SMJEŠTENIH KOD PRIVATNIH STANODAVACA U ČAKOVCU, KRIŽEVCIMA, KOPRIVNICI I BJELOVARU U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.


Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti (državljani Republike Hrvatske, državljani EU-a s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u RH i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti) visokih učilišta koji studiraju u Varaždinu, Čakovcu, Križevcima, Koprivnici i Bjelovaru te kandidati koji upisuju redoviti studij u navedenim gradovima u jesenskom roku.

Na natječaj se ne mogu prijaviti izvanredni studenti i studenti kojima je mjesto prebivališta u mjestu studiranja.
Studenti se mogu natjecati isljučivo za smještaj u domove koji se nalaze u mjestu u kojem studiraju.

Kompletan tekst Natječaja zajedno sa ostalim dokumentima i informacijama nalazi se na linku