28.07.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu IV. vrste zvanja – ostala radna mjesta IV vrste (spremač/ica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj/ica


Na temelju članka 24. Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17.) i prethodne suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja od 11. srpnja 2017. klasa: 602-04/17-04/00022, urbroj: 533-20-17-0007, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, M. Demerca 1, 48260 Križevci raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu  IV. vrste zvanja – ostala radna mjesta IV vrste (spremač/ica) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti: NSS
Pristupnici trebaju uz potpisanu prijavu dostaviti: životopis, presliku domovnice ili druge isprave kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo, uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni i kazneni postupak ne stariji od mjesec dana, presliku svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola prema odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova. Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani pristupnik/ca  dužan je prije sklapanja ugovora o radu, uz probni rad od mjesec dana, priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku.

Pristupnici koji ostvaruju prednost na temelju posebnih propisa, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze koji posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta natječaja je 8 dana od objave natječaja.

Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom «za natječaj – radno mjesto IV vrste.

Rezultati natječajnog postupka objavit će se na mrežnoj stranici Učilišta: www.vguk.hr (Natječaji).

Zakašnjele ili nepotpune prijave neće se razmatrati. 

 
                                                             Visoko gospodarsko učilište u Križevcima