04.08.2017

NATJEČAJ za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija – 1 izvršitelj/icaVisoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1  raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto profesora visoke škole iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija – 1 izvršitelj/ica


Pristupnici su obvezni ispunjavati propisane uvjete iz članka 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/2004.,174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.) i Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (NN 20/12., 85/13. i 4/15.), kao i odredbi Statuta Visokoga gospodarskoga učilišta u Križevcima – www.vguk.hr

Uz prijavu pristupnici trebaju dostaviti u tiskanom obliku: životopis s opisom nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti, popis svih radova i  radove, diplomu, domovnicu ili dokaz o državljanstvu zemalja iz Europskog gospodarskog prostora, odluku o prethodnom izboru u nastavno zvanje, uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi istražni i kazneni postupak ne starije od šest mjeseci, presliku osobne iskaznice ili putovnice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis. Strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (napredna razina). Svu natječajnu dokumentaciju pristupnici su dužni dostaviti na CD-u u PDF-formatu (2 kom.)

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (čl. 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova. Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani pristupnik dužan je prije sklapanja ugovora o radu  priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku. Pristupnik/ca će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na liječnički pregled. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave. Rezultati izbora pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji), kao obavijest pristupnicima o rezultatima natječaja. Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom «za natječaj izbor u   naslovno nastavno zvanje – prof. v. š. - ekonomija".


Visoko gospodarsko učilište u Križevcima