Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1  raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor nastavnika u nastavno zvanje i na radno mjesto:

a) profesora visoke škole u trajnom zvanju iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo, polje veterinarska medicina – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 

b) predavač ili viši predavač iz područja društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

 

       Pristupnici pod a) i b) su obvezni ispunjavati propisane uvjete iz članka 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04.,174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) – u daljnjem tekstu: Zakon, Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (NN 20/12., 85/13. i 4/15.) – u daljnjem tekstu: Odluka i Statuta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu pristupnici pod a) i b) trebaju dostaviti u tiskanom obliku: životopis s opisom nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti, popis svih radova te radove koji su relevantni za izbor u zvanje, domovnicu ili dokaz o državljanstvu zemalja iz Europskoga gospodarskog prostora, odluku o prethodnom izboru u nastavno zvanje, ako postoji prethodno proveden izbor, uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi istražni i kazneni postupak ne starije od šest mjeseci, presliku osobne iskaznice ili putovnice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o radnom stažu te u potpunosti ispunjen obrazac privole/suglasnost koji je dostupan ispod teksta natječaja objavljenog na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (natječaji). Strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u govoru, čitanju i pisanju (napredna razina). Svu natječajnu dokumentaciju pristupnici su dužni dostaviti i na CD-u u PDF-formatu (2 kom.).

Pristupnici pod a) dužni su dostaviti diplomu o stečenom doktoratu znanosti i dokumentaciju navedenu u članku 98. stavku 5. Zakona i članku 4. Odluke.

            Pristupnici pod b) dužni su dostaviti diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju i dokumentaciju navedenu u članku 98. stavku 3. - predavač, odnosno 4. - viši predavač te dokumentaciju navedenu u članku 1. i 2. Odluke.

 Pristupnik koji ostvaruje prednost na temelju posebnih propisa dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na prednost.

      Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola. Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani pristupnik dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku.

       Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Rezultati izbora pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji).

Učilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za zaposlenje.

Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom «za natječaj izbor u nastavno zvanje veterinarska medicina odnosno nastavno zvanje kineziologija" .

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.