KLASA: 602-04/19-01/01

URBROJ: 2137-78-19/287

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

ERASMUS+ PROGRAM - KA107-2019

Broj projekta: 2019-1-HR01-KA107-060718

Mobilnost  (ne)nastavnog osoblja između programskih i partneraskih zemalja - KA107


Temeljem Odluke Agencije za mobilnost i programme EU od 6. lipnja 2019. (Klasa: 605-47/19-02/64 URBROJ: 359-08/5-19-2 Visoko gospodarsko učilište u Križevcima objavljuje

N A T J E Č A J

za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju

za mobilnost u svrhu podučavanja/osposobljavanja u okviru programa ERASMUS+  Ključna aktivnost 1 (KA107-2019)

OPĆI UVJETI

Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima dodijeljena  je Erasmus Charter for Higher Education (255228-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE), čime je omogućeno njegovo sudjelovanje u programu Erasmus+.

Agencija za mobilnost i programe EU donijela je Odluku o dodjeli financijske potpore Visokomu gospodarskom učilištu u Križevcima za projektni prijedlog u sklopu programa Erasmus+ Ključna aktivnost 1 za mobilnost između programskih i partnerskih zemalja u svrhu podučavanja/osposobljavanja (projekt 2019-1-HR01-KA107-060718 - Bosna i Hercegovina i Crna Gora).

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima objavljuje Natječaj za izbor nastavnog i nenastavnog osoblja kojima će se dodijeliti finncijska potpora za mobilnost između programskih i partnerskih zemalja u svrhu podučavanja (STA) (nastavno osoblje) ili u svrhu osposobljavanja (STT) (nastavno i nenastavno osoblje), a moguće ju je ostvariti u razdoblju od 02. 01. 2020. do 31. 07. 2021.

 U okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država, mobilnost osoblja Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima je moguća prema visokoškolskim ustanovama u tzv. partnerskim zemljama s kojima je Učilište sklopilo bilateralni međuinstitucijski sporazum o suradnji (Bosna i Hercegovina i Crna Gora) i za koja su dobivena sredstva u ovom natječajnom razdoblju: Sveučilište u Mostaru - Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet i Univerzitet Crne Gore – Biotehnički fakultet.

PRAVO PRIJAVE NA NATJEČAJ

Na Natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja koji su na Visokomu gospodarskom učilištu U Križevcima zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Učilišta koji imaju važeći ugovor o djelu. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ programa. Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Za aktivnost stručnog osposobljavanja pristupnici na Natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

SVRHA BORAVKA NA INOZEMNOM UČILIŠTU

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je podučavanje, odnosno održavanje nastave ili osposobljavanje koje može uključiti: pohađanje strukturiranog tečaja, radionice ili jezičnog treninga usmjerenog na poboljšanje vještina potrebnih za obavljanje poslova u okviru postojećeg radnog mjesta, tzv job shadowing (praćenje rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju njihovih stručnih aktivnosti).

U programu Erasmus+ konferencije nisu prihvatljiva aktivnost. Cilj je učenje novih i inovativnih metoda učenja i podučavanja s naglaskom na razvijanje pedagoških vještina i vještina razvoja kurikula u visokom obrazovanju.

 DUŽINA BORAVKA I USTANOVE U KOJIMA JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST

Mobilnost osoblja iznosi 5 dana, ne računajući dane provedene na putu i uz uvjet da je održavanje nastave najmanje 8 sati nastave tjedno ukoliko se radi o mobilnosti u svrhu podučavanja.

Započeta aktivnost mora se održavati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi.

Mobilnost je moguće ostvariti od 02. 01. 2019. do 31. 07.2021.

Mobilnost se može ostvariti  na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta Crne Gore.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  dodijelit će ukupno:

 • dvije (2) mobilnosti za nastavno osoblje u svrhu podučavanja (održavanja nastave) i dvije (2) mobilnosti za (ne)nastavno osoblje u svrhu osposobljavanja (stručnog usavršavanja) u ukupnom trajanju od 24 dana na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina.
 • dvije (2) mobilnosti za nastavno osoblje u svrhu podučavanja (održavanja nastave) i dvije (2) mobilnosti za (ne)nastavno osoblje u svrhu osposobljavanja (stručnog usavršavanja) u ukupnom trajanju od 28 dana na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta Crne Gore, Crna Gora.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora se isplaćuje u svrhu pokrivanja životnih troškova i putnih troškova, a sukladno Primjenjivim stopama za jedinične doprinose  Agencije za mobilnost i programe EU.

U izračun financijske potpore (broj dnevnica) dopušteno je uključiti najviše do 2 dana provedena na putu.

Udaljenost u kilometrima računa se pomoću kalkulatora objavljenog na stranicama Europske komisije: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/distance-calculator_en

U putne troškove ne uračunavaju se troškovi nastali uslijed otkaza putovanja niti troškovi putnog osiguranja.

Kandidati ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmus+ programa ako će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije.

Osobe kojima će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost sklopit će s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima Ugovor o podučavanju/Ugovor o osposobljavanju, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze vezane za boravak u inozemstvu.

Međusobna prava i obveze između nastavnika odabranih za sudjelovanje u programu Erasmus+ I inozemne organizacije/ustanove domaćina te Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima regulirat će se Sporazumom o mobilnosti.

Osobe s posebnim potrebama/invaliditetom imaju parvo na uvećani iznos financijske potpore zbog mogućih povećanja troškova mobilnosti, sukladno posebnim potrebama koje proizlaze iz invaliditeta.

Nastavno i nenastavno osoblje koje se prijavi na Natječaj, uz uvjet da im je prijava prihvaćena, ali ne uđu u krug stipendiranog osoblja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff).

Na zero-grant staff primjenjuju se sva pravila kao i za (ne)nastavno osoblje koje će primiti Erasmus+

financijsku potporu.

POSTUPAK PRIJAVE I KRITERIJI ODABIRA KANDIDATA

Kandidat mora zadovoljavati sljedeće formalne uvjete prijave:

 • Biti član nastavnog ili nenastavnog osoblja na Visokomu gospodarskom učilištu u Križevcima;
 • Imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Programa, status
 • izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno ako imaju registrirano stalno boravište u RH;
 • Imati potpisanu i ovjerenu potvrdu o boravku kandidata na inozemnoj visokoškolskoj instituciji (Pozivno pismo);

Kriteriji za izbor kandidata su:

 • Kompletna dokumentacija tražena Natječajem;
 • Izjava uz prijavu s opisanim načinom diseminacije znanja (tiskana i potpisana).
 • Kvaliteta i sadržaj planiranih aktivnosti (korist za daljnji rad na matičnoj ustanovi posebno kroz razdoblja osposobljavanja za nastavno osoblje visokog učilišta tijekom kojih će moći razvijati svoje pedagoške vještine i vještine stvaranja kurikuluma),
 • Prednost će se dati kandidatima koji do sada nisu sudjelovali u Erasmus+ programu.
 • Prijava za mobilnost u svrhu stručnog osposobljavanja mora biti povezana s radnim mjestom. U prijavnom obrascu potrebno je jasno opisati ishode mobilnosti te kako oni doprinose profesionalnom razvoju kandidata. Prijave za koje se utvrdi da nisu povezane s radnim mjestom, odnosno prijave za koje se ne utvrdi da su korisne za daljnji profesionalni razvoj člana osoblja na radnom mjestu koje obavlja u Učilištu i /ili za razvoj Učilišta, neće se smatrati formalno prihvatljivima.

Prijavna dokumentacija mora sadržavati:

 • Prijavni obrazac (ispunjen i potpisan);
 • Dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge programske države (preslika
 • domovnice, preslika važeće putne isprave, odnosno osobne iskaznice);
 • Životopis (European CV format – na engleskom ili hrvatskom jeziku);
 • Dokaz o zaposlenju na Visokomu gospodarskom učilištu u Križevcima;
 • Potpisana i ovjerena potvrda o boravku kandidata na inozemnoj instituciji - Pozivno pismo partnerske institucije koje sadrži i kratki opis planiranih aktivnosti (podučavanja ili        osposobljavanja);
 • Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (po potrebi) i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta;
 • Izjava uz prijavu (tiskana i potpisana);
 • Izjava o obradi osobnih podataka u svrhu provedbe Erasmus+ mobilnosti;

Svaki kandidat/kandidatkinja dužan je sam kontaktirati nastavnike/djelatnike odgovarajućih

zavoda/katedri/odjela/ureda pri inozemnim ustanovama te dogovoriti plan i način rada, kao i vrijeme te trajanje boravka.

Kandidati su obvezni posjedovati policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu te dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne ustanove odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj koje može određenu vrstu osiguranja odrediti kao uvjet za izdavanje dozvole boravka.

Korisnik je dužan osobno regulirati pitanje putnog zdravstvenog osiguranja za cijelo vrijeme boravka u inozemstvu.

Prijava na Natječaj mora biti dostavljena najkasnije do 13. prosinca 2019. na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:

▪ u papirnatom obliku (osobno ili preporučenom poštom) na adresu

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Za ERASMUS+ natječaj  KA107-2019 (STA-STT)

Milislava Demerca 1

48260 Križevci 

▪ i u elektroničkom obliku na e-mail adresu:  rhusinec@vguk.hr

Napomena:

Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka (u obzir će se uzeti datum na

poštanskom pečatu) ili prijave podnesene samo elektronskim putem neće biti razmatrane.

Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.

MATERIJALI ZA PREUZIMANJE

 1. Prijavni obrazac (Application form),
 2. Obrazac Nastavnog plana  (za aktivnost održavanja nastave) ili obrazac Plana rada (za aktivnost stručnog usavršavanja)
 3. Obrazac životopisa,
 4. Obrazac Pozivno pismo (Acceptance Letter)
 5. Obrazac Izjave uz prijavu
 6. Obrazac Izjave o obradi osobnih podataka

Dodatni dokumenti

 1. Kalkulator za izračun udaljenosti putovanja
 2. Primjenjive stope za jedinične doprinose (KA107-2019)
 3. Prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za osoblje s invaliditetom ili s posebnim   potrebama)

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Konačni rezultati Natječaja objavit će se na mrežnim stranicama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr) najkasnije do 20. prosinca 2019.

Odbijeni kandidati bit će o razlozima odbijanja obaviješteni pismenim putem.

Izabrani kandidati sklopit će:

Ugovor između Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima i nastavnika o dodjeli financijske potpore u svrhu boravka na inozemnoj instituciji/organizaciji kojim se reguliraju prava i obveze koje proizlaze iz financiranja mobilnosti. Ugovor su dužne sklopiti i osobe koje neće primiti financijsku potporu (zero-grant staff) jer se na njih primjenjuju sva pravila kao i za članove osoblja koji primaju Erasmus+ financijsku potporu.

Sporazum o mobilnosti koji definira plan aktivnosti – član osoblja ovaj sporazum sklapa s Učilištem i  inozemnom ustanovom u koju odlazi na mobilnost.

Policu putnog zdravstvenog osiguranja

Izabrani kandidati dužni su se prije i po povratku s inozemne institucije/organizacije pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni), te Učilištu dostaviti zatraženu dokumentaciju.

OSTALO

Detaljne informacije o Erasmus+ programu mogu se pronaći na mrežnim stranicama Agencije za

mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr) ili na mrežnim stranicama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr).

KONTAKT OSOBA ZA DODATNE UPITE

Renata Husinec, Erasmus koordinatorica, tel: 048 617 953, e-mail: rhusinec@vguk.hr 

Povjerenstvo za Erasmus mobilnost:

mr. sc. Renata Husinec

dr. sc. Tatjana Jelen

dr. sc. Marcela Andreata Koren

Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.