KLASA: 602-04/21-01/01
Urbroj: 2137-78-21/329

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
ERASMUS+ PROGRAM - KA103-2020.
Broj projekta: 2020-1-HR01-KA103-077199
OID: 10086928

Mobilnost studenata unutar programskih zemalja  u razdoblju 2020.-2022.


Temeljem Odluke Agencije za mobilnost i programme EU od 8. 5. 2020. (Klasa: 605-47/19-02/35, Urbroj: 359-08/8-19-2) Visoko gospodarsko učilište u Križevcima objavljuje

N A T J E Č A J
(ponovljeni)

za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse u okviru programa Erasmus+ (KA103-2020).

 

UVOD

Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima dodijeljena je Erasmus povelja za visoko obrazovanje Erasmus Charter for Higher Education (255228-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE), čime je omogućeno njegovo sudjelovanje u programu Erasmus+ i mobilnost studenata u inozemstvu u svrhu studijskog boravka i/ili obavljanja stručne prakse.

Agencija za mobilnost i programe EU donijela je Odluku o dodjeli financijske potpore za projektni prijedlog za 2020. za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 i odobrila financijsku potporu za projekt broj: 2020-1-HR01-KA103-077199.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  dodijelit će ukupno jednu (1) mobilnost u svrhu studijskog boravka u programskim zemljama u ukupnom trajanju od 4 mjeseca i deset (10) mobilnosti u svrhu stručne prakse u ukupnom trajanju od 30 mjeseci.

Osnovni ciljevi studijskog boravka su: stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje među visokoškolskim ustanovama i organizacijama; obrazovanje studenata s međunarodnim iskustvom; jednostavnije priznavanje razdoblja mobilnosti te prijenos bodova primjenjujući ECTS bodovni sustav.

Osnovni ciljevi obavljanja stručne prakse u inozemstvu su: prilagodba specifičnim zahtjevima tržišta rada zemalja Europske unije, stjecanje specifičnih vještina te bolje razumijevanje gospodarstva i društva kroz radno iskustvo. .

PRAVO PRIJAVE NA NATJEČAJ

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti ili izvanredni studenti Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima svih godina i razina studija. Izvanredni studenti za vrijeme trajanja mobilnosti moraju izvršavati sve studentske obveze kao i redoviti studenti.

Na natječaj za studijski boravak mogu se prijaviti studenti koji su upisani u najmanje 3. semestar (studenti 2. i 3. godine preddiplomskog stručnog studija), kao i studenti specijalističkih diplomskih studija.

Na natječaj za stručnu praksu mogu se prijaviti studenti 1., 2. i 3. godine preddiplomskog stručnog studija, kao i studenti specijalističkih diplomskih studija.

Studenti na stručnu praksu mogu otići i nakon završetka studija (recent graduates), pod uvjetom da u vrijeme prijave na Natječaj imaju status studenta na Visokome gospodarskom učilištu te da stručnu praksu obave najkasnije unutar jedne (1) godine od prijave na Natječaj.

RAZDOBLJE I TRAJANJE MOBILNOSTI

 • Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je od 1. lipnja 2020. do 31.05.2023.
 • Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najmanje 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
 • Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
 •  Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najmanje 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. 
 • Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu, prekid nije dopušten, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi.

NAČIN REALIZACIJE MOBILNOSTI

Svrha boravka na inozemnoj visokoškolskoj instituciji može biti studijski boravak ili stručna praksa. Studijski boravak ili stručna praksa mogu se realizirati na fizički, virtualni i kombinirani (blended) način.

 • Fizička mobilnost na stranoj instituciji
 • Kombinirana (blended) mobilnost se sastoji od 2 vrste mobilnosti: razdoblja fizičke mobilnosti na stranoj ustanovi i razdoblja virtualne (online) mobilnosti na stranoj ustanovi ili kod kuće. Fizički dio mobilnosti treba odgovarati minimalnom trajanju aktivnosti od 2 mjeseca za stručnu praksu. Iznimno, trajanje fizičke mobilnosti kraće od 2 mjeseca je moguće samo u slučaju da nakon prijave nastupi novi neplanirani iznenadni događaj, odnosno vanjski faktor izvan kontrole studenta kao npr. promjene i nove mjere zbog pandemije COVID-19. Eventualni slučajevi odstupanja uzrokovani pandemijom COVID-19 Agencija za mobilnost i programe EU razmatrat će pojedinačno (case by case). Iznimno su dopušteni i prekidi između virtualnog i fizičkog dijela (Interruption Days) ako uključene strane to tako dogovore. Pri tome, broj dana privremenog prekida mobilnosti ne smije biti veći od ukupnog broja dana odrađene mobilnosti.
 • Virtualna (online) mobilnost u cijelosti, na stranoj ustanovi ili kod kuće. Virtualna mobilnost podrazumijeva aktivnosti učenja, podučavanja i usavršavanja koje se u potpunosti izvode u online okruženju.

Dokaz o sudjelovanju u virtualnoj ili kombiniranoj mobilnosti je izjava organizacije primatelja, koja po završetku mobilnosti potvrđuje ime sudionika, vrstu i svrhu aktivnosti, kao i mjesto izvršenja (kod kuće ili na stranoj ustanovi). U svrhu akademskog priznavanja mobilnosti virtualni i fizički dio vrednuju se na isti način.

Za ukupno vrijeme trajanja virtualne mobilnosti od kuće, pojedinačna financijska potpora se ne isplaćuje. Iznimno, u slučaju da je student fizički otputovao u odredišnu zemlju na mobilnost, ali ju obavlja djelomično ili u potpunosti online, imat će pravo na financiranje dana boravka na mobilnosti. Pri tome će dokazna dokumentacija biti dokument Learning Agreement for Study After Mobility odnosno Learning Agreement for Traineeships After Mobility i računi/putne karte. U slučaju planiranja virtualnih ili kombiniranih mobilnosti prilikom prijave na natječaj, student prijavitelj normalno ispunjava online prijavni obrazac i navodi ukupni planirani period boravka na mobilnosti zajedno s planiranim online aktivnostima.

ŠKOLARINA

Studentima se tijekom studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim institucijama neće naplaćivati školarina. Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj instituciji za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji studenata koji sami financiraju svoj studij.

OSIGURANJE

Studenti su obvezni posjedovati policu osiguranja u slučaju fizičke, kombinirane i hibridne mobilnosti koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu, a može uključivati i dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne institucije/organizacije odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj. Polica osiguranja koja uključuje zdravstveno osiguranje u inozemstvu mora pokrivati cjelokupan boravak kandidata u inozemstvu i uvjet je za isplatu sredstava.

Hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 27 država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Makedoniji i Turskoj mogu koristiti neodgodivu zdravstvenu zaštitu temeljem kartice europskog zdravstvenog osiguranja (EKZO). Uvjet za izdavanje EKZO jest uredan status obveznog zdravstvenog osiguranja pri Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), a karticu će osiguranoj osobi besplatno izdati područni ured HZZO-a na čijem području ima prebivalište. Osiguranje koje pokriva EKZO možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određenih liječničkih intervencija. U tom slučaju može biti korisno sklopiti dodatno zdravstveno i/ili putno osiguranje.

FINANCIJSKA POTPORA

 • Financijska potpora za fizičku mobilnost

Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu Erasmus+ programa ne mora nužno pokrivati cjelokupni trošak boravka na instituciji domaćinu tj. ne radi se o potpunoj stipendiji već dodatku na troškove studiranja koje bi student imao i na Visokom gospodarskom učilištu u  Križevcima. Mjesečni iznos financijske potpore za akademsku godinu 2020./21. ovisi o konačnoj odluci Agencije za mobilnost i programe EU, a kod određivanja visine potpore uzimat će se u obzir životni troškovi u zemlji domaćinu.

 •  Financijska potpora za kombiniranu mobilnost i virtualnu mobilnost

Kombinirana mobilnost (planirana virtualna mobilnost od kuće koja nije nastala radi izvanredne situacije): neovisno o tome odvija li se virtualni dio mobilnosti na početku, u sredini ili na kraju, financira se samo fizički dio mobilnosti prema pravilima programa.

Virtualna mobilnost – student odrađuje mobilnost od kuće – mobilnost se NE financira.

Virtualna mobilnost – student odrađuje mobilnost online, ali se fizički nalazi u odredišnoj zemlji – trajanje se financira na isti način kao da se radi o fizičkoj mobilnosti na stranoj ustanovi – neophodan dodatni dokaz po završetku mobilnosti su putne karte, tj. dokaz da je student stvarno boravio u odredišnoj zemlji.

Broj financijskih potpora koje će Visoko gospodarsko učilište u Križevcima dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o broju prijavljenih mjeseci, kao i o raspoloživosti sredstava.

Erasmus studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama.

Studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi tijekom cijelog trajanja mobilnosti. Studenti na stručnu praksu mogu otići i nakon završetka studija (recent graduates), pod uvjetom da u vrijeme prijave na Natječaj imaju status studenta na Visokome gospodarskom učilištu te da stručnu praksu obave najkasnije unutar jedne (1) godine od prijave na Natječaj.

Kandidati koji se prijave na Natječaj, zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. (tzv. Zero-grant studenti). Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji primaju financijsku potporu.

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu - grant u sklopu Erasmus+ programa ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran u istu svrhu iz sredstava koja potječu iz EU. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne stipendije koje se dodjeljuju studentima.

Iznos financijske potpore za studente ovisi o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovoga Natječaja i navedeni su u Uputama za studente. 

Upute za studente Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima za prijavu na natječaj i realizaciju Erasmus+ mobilnosti neizostavni su dio Natječaja.

 

Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Napomena:

Od 01.01.2019. izmjenom Zakona o porezu na dohodak, primljena Erasmus+stipendija više ne utječe na ostvarenje porezne olakšice roditelja kojem je student uzdržavani član.(Erasmus+ stipendija ne uzima se u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za uzdržavane članove: članak 17. točka 10.)Više informacija dostupno je na stranicama Porezne uprave (dostupno na https://www.porezna-uprava.hr/HR_porezni_sustav/Stranice/porez_na_dohodak.aspx ).

ZEMLJE U KOJIMA SE MOŽE OSTVARITI MOBILNOST

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili u organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe u državama članicama EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Mađarska, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo (mogućnost realizacije mobilnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu ovisit će o rješavanju pitanja BREXIT te o statusu Ujedinjenog Kraljevstva u programu Erasmus+) te Island, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Srbija i Turska. Mobilnost nije moguće ostvariti u Švicarskoj.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi. Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s organizacijama ili kompanijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.

PRIJAVA NA MOBILNOST

Obvezni dokumenti za prijavu na mobilnost studenata:

 

 

 

Dodatni dokumenti

KRITERIJ ODABIRA KANDIDATA

Rangiranje kandidata provodi se temeljem sljedećih kriterija:

 • Dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija uz ispravno popunjen prijavni obrazac do zatvaranja Natječaja
 • Prednost kandidatima koji do sada nisu sudjelovali u nekom od programa mobilnosti
 • Akademski uspjeh (težinski prosjek ocjena)
 • Znanje stranog jezika
 • Pismo motivacije

ROK ZA PRIJAVU: 01.02.2023..

Prijavni obrazac u elektroničkom obliku potrebno je poslati na e-mail adresu: uprava@vguk.hr, a potpisani primjerak i ostale dokumente za prijavu na natječaj potrebno je osobno dostaviti ili poslati preporučenom poštom do krajnjeg roka za prijavu na adresu:

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Za Natječaj ERASMUS+ KA103-2020
Milislava Demerca 1
48260 Križevci

 
Napomena: Neispravno popunjeni prijavni obrasci, nepotpisane prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane poslije zadanih rokova neće se razmatrati.
Prijave koje VGUK zaprimi samo elektroničkim putem ili prijave poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima. Dodatne informacije i prijavni obrasci dostupni su na web stranici Učilišta.

Konzultacije za studente održavaju se ponedjeljkom, utorkom, srijedom i četvrtkom od 10.00-13.00 sati (Renata Husinec, Erasmus koordinatorica, glavna zgrada 2.kat, kontakt telefon 048 617 953). S obzirom na epidemiološku situaciju, preporučuju se konzultacije telefonski ili preko e-maila (rhusinec@vguk.hr).

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rang-lista kandidata s rezultatima natječaja, a s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljena s podacima studenta: JMBAG, osnovni podaci o mobilnosti (institucija mobilnosti, razdoblje trajanja mobilnosti) na mrežnim stranicama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima. Rang-listu utvrđuje Povjerenstvo za Erasmus mobilnost. 

POSTUPAK ŽALBE

Protiv Rješenja o odabiru kandidata može se podnijeti žalba u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima. Žalba se podnosi u pisanom obliku na adresu VGUK preporučenom poštom. O žalbi odlučuje Povjerenstvo za Erasmus mobilnost.

Ukoliko student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja, npr. prijava nije potpuna ili je poslana poslije zadanih rokova, automatski se odbija bez mogućnosti žalbe.

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus+ programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en

Povjerenstvo za Erasmus mobilnost:

dr. sc. Valentina Papić Bogadi, predsjednica

dr. sc. Tatjana Jelen, članica

dr. sc. Silvije Jerčinović, član

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb. Sve detaljne informacije o Erasmus+ mobilnosti dostupne su na stranicama Nacionalne agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr)

NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola. Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na rang listi izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.