Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, Križevci  raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor:


a) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje biotehničke znanosti, polje poljoprivreda, poseban uvjet: grana poljoprivredna tehnika i tehnologija, područje mehanizacije: - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
b) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje biotehničke znanosti, polje poljoprivreda, poseban uvjet: grana stočarstvo - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu
c) u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta za znanstveno područje biotehničke znanosti, polje prehrambena tehnologija - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu  
d) ) za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača iz područja biomedicine i zdravstva, polje veterinarska medicina, grana veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane –
1 izvršitelj (bez zasnivanja radnog odnosa).


Pristupnici  pod a), b) i c)  obvezni su ispunjavati uvjete iz članka 64. Statuta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr).
            Pristupnici trebaju dostaviti u tiskanom obliku:
- vlastoručno potpisanu prijavu, domovnicu ili dokaz o državljanstvu zemalja iz Europskoga gospodarskog prostora, uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi istražni i kazneni postupak ne starije od šest mjeseci, presliku osobne iskaznice ili putovnice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis o radnom stažu ne stariji od dana objave natječaja te u potpunosti ispunjen obrazac privola/suglasnost koji je dostupan ispod teksta natječaja objavljenog na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (natječaji). Strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u govoru, čitanju i pisanju (napredna razina),
- životopis, motivacijsko pismo i diplomu o odgovarajućem završenom studiju
- ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju za obje razine studija u ukupnom trajanju I. i II. razine od 5 godina te stečenih najmanje 300 ECTS bodova ili istovrijedni studij prema prijašnjem Zakonu, minimalan prosjek ocjena 4,00 tijekom studija,
- potvrdu o psihofizičkoj sposobnosti od obiteljskog liječnika,
- dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija: preporuke (nastavnika tijekom studija i/ili poslodavca), sklonost znanstvenom i stručnom radu (objavljen znanstveni ili stručni rad, sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom projektu), stručno iskustvo (rad u struci), dodatna usavršavanja, položen vozački ispit B kategorije, poznavanje drugih stranih jezika (dopunska isprava ili potvrda škole stranih jezika).


Pristupnici koji zadovoljavaju formalne uvjete moraju pristupiti provjeri znanja stranog (stranih) jezika i zadovoljiti minimalno razinu B2 za barem jedan strani jezik (engleski ili jedan od svjetskih jezika). Ako pristupnik ne pristupi provjeri znanja stranog jezika, smatra se da je povukao prijavu.
Pristupnici koji zadovolje na provjeri znanja stranog jezika upućuju se na nastupno predavanje, s temom koju odredi Povjerenstvo za provedbu i ocjenu nastupnog predavanja.
Pristupnici moraju postići pozitivnu ocjenu nastupnog predavanja. Ako pristupnik ne pristupi nastupnom predavanju, smatra se da je povukao prijavu.
Pristupnici koji postignu pozitivnu ocjenu nastupnog predavanja dužni su pristupiti razgovoru s Povjerenstvom za izbor i dekanom. Ako pristupnik ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom za izbor i dekanom, smatra se da je povukao prijavu.

Kod donošenja odluke o izboru pristupnika pod c) prednost imaju pristupnici koji su završili studij prehrambenog inženjerstva.

Pristupnici  pod d) trebaju u tiskanom obliku  dostaviti diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju te dokaze da  ispunjavaju nužne uvjete propisane iz članka 98. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04.,174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.), člankom 1. Odluke Vijeća veleučilišta i visokih škola o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine 20/12, 85/13 i 4/15) kao i uvjete propisane člankom 69. Statuta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr).


Svi pristupnici dužni su svu natječajnu dokumentaciju dostaviti i na CD-u u PDF-formatu (2 kom.).
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.


Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola.
Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Rezultati izbora pristupnika bit će objavljeni na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji).
Učilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za izbor u naprijed navedena zvanja.
Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom «za natječaj izbor pristupnika  pod a), b), c) ili d).

                           Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.