Na temelju članka 18. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN br. 63/2019; u daljnjem tekstu: Pravilnik) Studentski centar Varaždin, Julija Merlića 9, 42000 Varaždin, raspisuje


NATJEČAJ
ZA DODJELU PRAVA NA SUBVENCIONIRANO STANOVANJE REDOVITIH STUDENATA
U STUDENTSKIM DOMOVIMA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN
I REDOVITIH STUDENATA SMJEŠTENIH KOD PRIVATNIH STANODAVACA
U ČAKOVCU, KOPRIVNICI, KRIŽEVCIMA I BJELOVARU
U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.


Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti (državljani Republike Hrvatske, državljani zemlje članice Europske Unije s prijavljenim boravkom u RH koji imaju odobren status stranca na stalnom boravku u RH i osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti) visokih učilišta koji studiraju u Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Križevcima i Bjelovaru te kandidati koji upisuju redoviti studij u navedenim gradovima u jesenskom roku, a koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.


Na natječaj se ne mogu prijaviti izvanredni studenti i studenti kojima je mjesto prebivališta u mjestu studiranja.
Studenti se mogu natjecati isključivo za smještaj u domove koji se nalaze u mjestu u kojem studiraju. Izuzetak su studenti Učiteljskog fakulteta u Zagrebu – Odsjek Čakovec, koji se mogu prijaviti na natječaj za smještaj u studentske domove Studentskog centra Varaždin.


Studenti se (prema Odluci o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2022./2023. Ministarstva znanosti i obrazovanja) natječu za:
• 811 mjesta u studentskim domovima Studentskog centra Varaždin
• 37 subvencija za studente smještene kod privatnih stanodavaca u Čakovcu
• 25 subvencija za studente smještene kod privatnih stanodavaca u Koprivnici
• 8 subvencija za studente smještene kod privatnih stanodavaca u Križevcima i
• 15 subvencija za studente smještene kod privatnih stanodavaca u Bjelovaru.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom. Rok za prijavu na natječaj je 26. srpnja 2022. godine (Uvjet je da je prijava na natječaj s propisanom dokumentacijom upućena poštom preporučeno ili predana ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga. Dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, smatra se danom predaje Studentskom centru Varaždin. Preporučamo studentima da ne čekaju zadnji dan za slanje prijave već da prijavu pošalju čim prikupe potrebnu dokumentaciju kako bi u natječajnom roku mogli provjeriti je li prijava stigla.).


Za prijavu na natječaj potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. Potpisanu prijavu OBRAZAC "A". Ovaj obrazac se obvezno popunjava i šalje putem interneta, a zatim ispisuje, potpisuje i šalje poštom s ostalom dokumentacijom. Za popunjavanje obrasca potrebno se prijaviti svojim elektroničkim identitetom (vlastitim AAI korisničkim računom) na adresi https://www.scvz.unizg.hr/prijava-aai.
Iznimno, ukoliko nemate AAI korisnički račun, obrazac A možete popuniti na adresi https://www.scvz.unizg.hr/prijava-noaai.
2. Ovjereni OBRAZAC "B" (B1 – B4 na adresi https://www.scvz.unizg.hr/natjecaj-za-smjestaj-i-subvencije/ Ovaj obrazac se obvezno ovjerava u referadi učilišta (osim studenata koji namjeravaju u jesenskom roku upisati prvi put prvu godinu preddiplomskog studija – brucoši preddiplomci). Popunjava se samo jedan obrazac ovisno o vrsti studija i godini koja se upisuje te gradu u kojem student studira (u zaglavlju obrasca piše kome je namijenjen). Svaki ispravak na obrascu treba biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe u referadi učilišta. Prije slanja obrasca studenti su dužni provjeriti točnost podataka na obrascu – primjedbe na točnost podataka na obrascu neće se uvažavati.
S obzirom da se na natječaj prijavljuju studenti koji studiraju u 4 županije, a deficitarni studijski programi na županijskim razinama nisu isti, molimo studente da odaberu obrazac B koji se odnosi na grad u kojem studiraju.


Studenti koji zbog ispita ili upisa ne trebaju dolaziti na visoko učilište mogu poslati ispunjeni obrazac referadi e-mailom sa zamolbom da ovjereni i potpisani obrazac skeniran pošalju e-mailom studentu i obvezno Studentskom centru Varaždin na adresu dom@scvz.hr (treba provjeriti s referadom visokog učilišta treba li doći osobno ovjeriti obrazac ili će poslati e-mailom).
3. Potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i uvjeta smještaja u dom (na adresi https://www.scvz.unizg.hr/natjecaj-za-smjestaj-i-subvencije/ potpisuju svi studenti)
4. Potpisanu Izjavu o članovima obitelji s obvezno upisanim brojevima OIB-a svih članova obitelji. Izjava se popunjava na internetu u nastavku obrasca A, ispisuje, potpisuje i šalje poštom s ostalom dokumentacijom. Studenti čiji članovi obitelji nemaju OIB dužni su prema čl. 14. st.13. Pravilnika poslati i vlastoručno potpisanu i ovjerenu izjavu od strane javnog bilježnika s popisom članova obitelji koji nemaju OIB. Studenti koji žele da im se, radi ostvarivanja dodatnih bodova, preuzmu podaci o prihodima članova obitelji (u evidenciji EDIP Porezne uprave RH) ili podaci o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju braće/sestara u RH (e-Matica), trebaju označiti da daju suglasnost za pristup podacima i obavezno potpisati Izjavu prije slanja poštom.
5. Državljani zemlje članice Europske unije s prijavljenim boravkom u RH trebaju poslati dokaz da imaju status stranca sa stalnim boravkom u RH.
6. Uvjerenje o prebivalištu za studenta i sve članove obitelji (izdaje MUP u mjestu prebivališta ili iz sustava e-građani) – ne starije od šest mjeseci
7. Studenti (brucoši) koji u 2022. godini prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskoga sveučilišnog studija, stručnoga studija, kratkog stručnog studija ili integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnog studija trebaju dostaviti, od strane škole, ovjereni prosjek svih ocjena iz srednje škole (obrazac C na adresi www.scvz.unizg.hr/natjecaj) ili preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole (ne treba slati presliku završne svjedodžbe). Ukoliko su pohađali srednju školu u inozemstvu, a model ocjenjivanja je različit od hrvatskog (ocjene nisu od 1-5), potrebno je dostaviti prevedeni prijepis ocjena, odnosno svjedodžbi, kako bi se mogao utvrditi prosjek ocjena. Svaki ispravak na obrascu C treba biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe u školi. Prije slanja obrasca studenti su dužni provjeriti točnost podataka.
8. Popis svih dokumenata koje student dostavlja radi ostvarivanja prava na smještaj (obrazac na adresi https://www.scvz.unizg.hr/natjecaj-za-smjestaj-i-subvencije/).


Navedeni dokumenti uvjet su za prijavu na natječaj.
Svi studenti koji imaju prebivalište na području proglašenom katastrofom (Odluka Vlade RH o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom, NN br. 1/21) odnosno u gradovima i općinama Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, a nekretnina na adresi prebivališta je oštećena potresom i označena kategorijom N1, N2 – neuporabljivo, ostvaruju pravo na besplatno stanovanje u domovima. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će navedenim redovitim studentima u potpunosti snositi troškove stanovanja u akademskoj godini 2022./2023. Radi dokazivanja prava na subvencionirano stanovanje potrebno je dostaviti dokaz da je nekretnina na adresi prebivališta oštećena u potresu i označena kategorijom N1, N2 – neuporabljivo (npr. potvrda općine, grada prebivališta).


Dokumentacija koja je dostavljena u navedenom roku bodovat će se prema Pravilniku kojeg je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (Pravilnik je u prilogu ovog Natječaja).


Studenti koji ispunjavaju bilo koji od propisanih uvjeta navedenih u Pravilniku trebaju to dokumentirati odgovarajućom potvrdom ili ovjerenom preslikom dokumenta i priložiti uz ranije navedene dokumente, kako bi ostvarili veći broj bodova (ako se ista potvrda/dokument traži pod više uvjeta dovoljno je poslati jednu). Priznaju se i sve potvrde ispisane iz sustava e-građani.
Sva dokumentacija treba biti na hrvatskom jeziku (dokumente iz drugih država, osim BiH, Srbije, Slovenije i Crne Gore, treba prevesti).


Studenti čiji članovi obitelji ostvaruju prihode u RH, prilikom popunjavanja prijave/obrasca A i Izjave o članovima obitelji na webu, mogu dati suglasnost za preuzimanje podataka o prihodima za sve članove obitelji u evidenciji EDIP (Porezna uprava RH).


Uvjet za elektroničko preuzimanje podataka je da se za svakog člana obitelji, uključujući malodobnu braću i sestre, upiše OIB i obavezno pošalje potpisana Izjava o članovima obitelji na kojoj će biti ispisana suglasnost. Za člana obitelji koji nema OIB ili prihod ostvaruje izvan RH potrebno je poslati potvrdu o visini dohotka za 2021. godinu.
Natječaj je oglašen na oglasnoj ploči Studentskog centra Varaždin, na oglasnim pločama podružnica u Čakovcu, Koprivnici, Križevcima i Bjelovaru, na svim učilištima koja upisuju studente u Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Križevcima i Bjelovaru te na internetu na adresi: https://www.scvz.unizg.hr/natjecaj-za-smjestaj-i-subvencije/.

Kandidati koji se prijavljuju na natječaj obvezni su uz prijavu priložiti kompletnu dokumentaciju.
Dokumentacija se ne može dostaviti osobno, već se dostavlja isključivo poštom ili putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga, preporučeno, na adresu:


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN
(NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ)
Julija Merlića 9
42000 Varaždin


Nekompletna dokumentacija i dokumentacija poslana izvan navedenog roka neće biti razmatrana.
Kandidati ne mogu dopunjavati dokumentaciju nakon isteka natječajnog roka niti ostvariti dodatne bodove za događaje nastale nakon isteka natječajnog roka.
Dokumentacija se ne vraća.
Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije do 10. kolovoza 2022. g. na oglasnoj ploči Studentskog centra te na internetu na adresi https://www.scvz.unizg.hr/natjecaj-za-smjestaj-i-subvencije/ .
Studenti koji 2022. godine prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog studija (brucoši) mogu popuniti 30% kapaciteta studentskih domova u Varaždinu predviđenih za smještaj studenata. U slučaju da se ne popuni ukupni kapacitet domova, moguće je smjestiti veći broj brucoša.


Prigovori na rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra u roku od osam dana od dana objave rezultata, isključivo poštom, preporučeno, na navedenu adresu s naznakom: (Povjerenstvu za rješavanje prigovora). Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj.


Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od osam dana po isteku roka za prigovore na oglasnoj ploči Studentskog centra s konačnom rang-listom, te na https://www.scvz.unizg.hr/natjecaj-za-smjestaj-i-subvencije/


Studenti koji ostvare pravo na smještaj u studentske domove prilikom useljenja trebaju dostaviti liječničku potvrdu na kojoj piše da nemaju kontraindikacija za smještaj u dom (bez liječničke potvrde nije moguće useljenje).


Studenti koji ostvare bodove na osnovu prihoda po članu obitelji (čl.14. st.11. Pravilnika) u slučaju ostvarivanja prava na smještaj u studentske domove raspoređuju se u sobe s najnižom cijenom smještaja, odnosno trokrevetne sobe u novom domu (osim ako u natječajnoj dokumentaciji pošalju Izjavu o odricanju prava na smještaj u najjeftinijoj sobi što znači da žele biti raspoređeni sukladno ostvarenim bodovima na rang listi). S obzirom da će se rezervacija soba vršiti putem web aplikacije, ako student ostvari bodove na osnovu prihoda po članu obitelji, a ne pošalje navedenu potpisanu Izjavu, web aplikacija će mu dati mogućnost rezervacije jedino trokrevetne sobe u novom domu.


Studenti koji su bili smješteni u studentskim domovima Studentskog centra Varaždin, a nisu podmirili svoje obveze prema Studentskom centru do 31. kolovoza 2022. godine, neće moći koristiti ostvareno pravo iz ovog natječaja.


Studenti koji ostvare pravo na subvencije za studente smještene kod privatnih stanodavaca obvezni su do 10. listopada 2022. g. dostaviti Uvjerenje o boravištu (podiže se u Policijskoj upravi prilikom prijave boravka) u mjestu studiranja, te broj tekućeg-računa otvorenog (isključivo na svoje ime) kod jedne od sljedećih banaka: Privredna banka Zagreb d.d., Podravska banka d.d., OTP banka d.d., ADDIKO BANK d.d., IMEX BANKA d.d., J&T banka d.d., Zagrebačka banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Erste & Steiermärkische bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i KentBank d.d.


Kandidati koji su se prijavili na natječaj, a još nisu upisali studij (namjeravaju ga upisati u jesenskom roku) ostvareno pravo u natječaju mogu koristiti nakon što upišu studij i dostave potvrdu o upisu odnosno potvrdu o statusu redovitog studenta (najkasnije do 10.10.2022. g.).


Studenti koji upisuju drugu razinu studija dužni su dostaviti dokaze o upisu na tu razinu do 10.10.2022. godine jer u protivnom gube pravo ostvareno na natječaju.
U slučaju da student do 10.10.2022. godine ne dostavi uvjerenje o boravištu i broj tekućeg računa (u svrhu ostvarivanja prava na subvenciju za studente smještene kod privatnih stanodavaca) te potvrde o upisu visokog učilišta na jesenskom roku, gubi pravo ostvareno na natječaju.


U slučaju više sile i posebnih okolnosti (epidemija, potres, poplava, mobilizacija objekta i sl.) studenti koji ostvare pravo na smještaj u studentskim domovima Studentskog centra Varaždin su obvezni prihvatiti i provoditi odluke i postupati prema uputama uprave Studentskog centra Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, Ministarstva znanosti i obrazovanja, stožera Civilne zaštite i dr. te prema potrebi privremeno iseliti, preseliti u drugu sobu ili objekt.


Izrazi koji se u ovom natječaju (i ostaloj dokumentaciji vezanoj uz natječaj) koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.


Urbroj: 274/2022 U Varaždinu, 24. lipnja 2022.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.