Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

a) u stručno zvanje i na radno mjesto I. vrste - stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području Biotehničke znanosti, znanstveno polje Poljoprivreda,  poseban uvjet grana Bilinogojstvo – 1 izvršitelj/ica  na neodređeno vrijeme u  punom  radnom vremenu

b) u suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste - asistenta/ice - iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda, poseban uvjet grana Bilinogojstvo,  – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

c) izbor u nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste - predavača iz područja biotehničkih znanosti, polje prehrambena tehnologija – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjeti pod:

a) završen sveučilišni diplomski ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja za koje se kandidat bira u ukupnom trajanju prve i druge razine od 5 godina te stečenih najmanje 300 ECTS bodova ili istovrijedni studij prema prijašnjem Zakonu te položeni predmeti iz područja uzgoja oraničnih kultura u minimalnoj vrijednosti 35 ECTS bodova ili odgovarajući broj sati nastave za pristupnike koji su završili istovrijedni studij prema prijašnjem Zakonu.

b) završen odgovarajući diplomski sveučilišni studij iz područja za koje se kandidat bira u ukupnom trajanju prve i druge razine od 5 godina te stečenih najmanje 300 ECTS bodova ili istovrijedni studij prema prijašnjem Zakonu, minimalni prosjek ocjena 4,00 tijekom cjelokupnog studija, poznavanje najmanje jednog stranog jezika (engleski ili jedan od svjetskih jezika), minimalna razina B2 (provjera) i pozitivna ocjena nastupnog izlaganja kandidata, s temom koju odredi Povjerenstvo za izbor.

c) završen sveučilišni diplomski ili specijalistički diplomski stručni studij  iz odgovarajućeg područja te ispunjavati propisane uvjete iz članka 98. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04.,174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) – u daljnjem tekstu: Zakon, Odluke o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijeća veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske (NN 20/12., 85/13. i 4/15.) – u daljnjem tekstu: Odluka i Statuta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj svi pristupnici su dužni priložiti: životopis, dokaze o ispunjavanju uvjeta-izvornik ili ovjerena preslika diplome ili uvjerenje o završetku studija, dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije, uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak ne starije od šest mjeseci, presliku osobne iskaznice ili putovnice i  potvrdu o psihofizičkoj sposobnosti ovjerenu od obiteljskog liječnika, presliku radne knjižice ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis. Strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, napredna razina. Pristupnici pod a) dokaz da su tijekom studija položili predmete iz područja uzgoja oraničnih kultura u minimalnoj vrijednosti 35 ECTS bodova ili odgovarajućeg broj sati nastave za pristupnike koji su završili istovrijedni studij prema prijašnjem Zakonu. Pristupnici pod a) i b) motivacijsko pismo te ovjereni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju. Pristupnici pod c) životopis s opisom nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti te popis svih radova i radove koji su relevantni za izbor u nastavno zvanje predavača te dokaze da  ispunjavaju nužne uvjete propisane iz članka 98. stavka 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04.,174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.), člankom 1. Odluke Vijeća veleučilišta i visokih škola o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine 20/12, 85/13 i 4/15) kao i uvjete propisane člankom 69. Statuta Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr). Svu dokumentaciju dostaviti tiskanu i na CD-u u PDF-formatu (2 kom.).

Pored traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta svi pristupnici mogu dodatno dostaviti i  dokumentaciju kojom dokazuju  svoje stručno iskustvo, dodatna usavršavanja, položen vozački ispit B kategorije, preporuke i slično.

Pristupnici koji ispunjavaju propisane uvjete natječaja bit će pozvani:

pod a) na razgovor s Povjerenstvom za izbor i dekanom na kojem će se provjeravati stručne sposobnosti, znanja i vještine bitne za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju. 

pod b) na testiranje znanja stranog jezika, usmeno izlaganje zadane teme i razgovor s Povjerenstvom za izbor i dekanom.  

Ukoliko pristupnik pod a) ili b) ne pristupi jednom od navedenih poziva, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola prema odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji imaju rodno značenje jednako se odnose na muški i ženski spol. Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene (iste se ne vraćaju pristupnicima), a izabrani pristupnik dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku. Pristupnik će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na liječnički pregled radi utvrđivanja radne sposobnosti. Prijavom na natječaj pristupnici su suglasni da Učilište može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima te o istom popunjavaju obrazac privole za obradu osobnih podataka koji je objavljen na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji). Pristupnik koji ostvaruje prednost na temelju posebnih propisa dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na prednost koju može ostvariti samo ako u jednakoj mjeri ispunjava uvjete kao ostali kandidati..

Urednom prijavom  smatra se prijava  koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Rezultati izbora pristupnika bit će objavljeni u zakonskom roku na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji). Prijave se šalju poštom na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom „za natječaj pod a), b) ili c).

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.