VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG
PROSTORA U GLAVNOJ ZGRADI OBRAZOVANJA
VISOKOGA GOSPODARSKOG UČILIŠTA U KRIŽEVCIMA

 

1. Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora ukupne površine 60 m2 na adresi M. Demerca 1 – zgrada B Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima, za obavljanje djelatnosti ugostiteljskih usluga tj. prodaje bezalkoholnih napitaka i prehrambenih proizvoda, uz napomenu da u prostoru nije dozvoljeno pušenje.

Poslovni prostor se nalazi u podrumu zgrade Učilišta upisane na kčbr. 739  k. o. Križevci, a sastoji se od pristupnog hodnika, prostora za korisnike ugostiteljske usluge, čajne kuhinje i skladišta.

2. Početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 28,00 kuna po m2 plus PDV, a u kolovozu 50% ovog iznosa. U zakupninu je uračunat trošak vode i grijanja. U cijenu usluge nije uračunata električna energija koja će se plaćati prema iskazanom utrošku na kontrolnom satu. Zakupnik je dužan redovito održavati prostor zakupa te pristupne stepenice.

3. Opći uvjeti

* Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na razdoblje od 5 godina s ponuditeljem koji ponudi najviši iznos mjesečne zakupnine i ima odgovarajuće iskustvo u obavljanju tražene djelatnosti, uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete iz natječaja.

* Prijava za sudjelovanje na natječaju za fizičke i pravne osobe mora sadržavati:

-Ime i prezime ponuditelja i njegovo prebivalište, naziv i sjedište obrta, odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta, naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine, podaci za kontakt: telefon i e-mail;

-izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz sudskog registra ne starijeg od 15 dana od dana prijave na natječaj, odnosno izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice, ako je ponuditelj fizička osoba, iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti navedenih u natječaju, ime i prezime osnivača i osobe ovlaštene za zastupanje, preslika važeće osobne iskaznice;

-izvornik ili ovjerenu presliku potvrde porezne uprave da nema duga temeljem javnih davanja, ne stariju od 30 dana;

-dokaz o solventnosti, odnosno dokaz da račun u posljednjih šest mjeseci nije bio blokiran više od sedam dana neprekidno, a ukupno ne više od 15 dana, te da nema evidentiranih obaveza za čije podmirenja nema sredstava na računu;

-izjava o nekažnjavanju u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji ili pranju novca, ovjerena od strane javnog bilježnika koju odgovorna osoba daje za sebe i za pravnu osobu ukoliko je ponuditelj pravna osoba, ne starija od 60 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama;

-dokaz o uplati jamčevine u iznosu 3.000,00 kuna u korist žiro računa Učilišta: HR7523600001101275813. Ponuditeljima koji ne budu izabrani jamčevina će biti vraćena odmah nakon izbora, dok se izbranom ponuditelju jamčevina uračunava u zakupninu.

Ponuda visine mjesečne zakupnine po m2 mora biti umetnuta u posebnu zatvorenu omotnicu, a ta omotnica priložena uz gore navedenu dokumentaciju. Cijena ponude izražava se brojkama i slovima. U slučaju razilaženja iznosa, mjerodavan je iznos izražen u slovima.

- opis dosadašnjeg iskustva u obavljanju tražene djelatnosti i pismo namjere u kojem se predstavlja plan djelatnosti u prostoru koji je predmet zakupa. 

4. Ostali uvjeti

* Poslovni prostor daje se u zakup. Prostor se ne može dati u podzakup. Zainteresirani ponuditelji mogu razgledati prostor i dobiti sve dodatne obavijesti radnim danom od 9-14 sati u Tajništvu Učilišta.

* Zakupnik je dužan uskladiti svoje radno vrijeme s radnim vremenom Učilišta i pridržavati se odredaba kućnog reda Učilišta.

5. Kriterij za ocjenu ponude

* Najviši iznos ponuđene zakupnine, iskustvo u obavljanju tražene djelatnosti i prihvaćeno pismo namjere, uz ispunjavanje ostalih uvjeta natječaja.

6. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzeti u razmatranje.

7. Rok za dostavu ponuda je 8. prosinca 2022. do 10,00 sati.

Ponude se dostavljaju zemaljskom poštom na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA“ uz obavezno navođenje punog naziva i adrese ponuditelja.

Otvaranje ponuda vrši Povjerenstvo. Otvaranje ponuda nije javno.

Ako dva ili više natjecatelja ponude isti najviši iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete ovog natječaja, isti će biti pozvani da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine koji ne smije biti niži od prvotne ponude.

8. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima zadržava pravo poništenja javnog natječaja bez obveze prema ponuditeljima i bez obrazloženja.

9. S odabranim ponuditeljem će se u roku od 15 dana od dostavljanja obavijesti  o ishodu natječaja sklopit ugovor o zakupu. Prilikom sklapanja ugovora zakupnik je dužan predati bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika kao osiguranje za podmirenje zakupnine i ostalih troškova na iznos 10.000,00 kuna. Bjanko zadužnica će se naplatiti ako zakupnik tijekom zakupnog odnosa ne podmiri dužne dospjele iznose najmanje 2 (dva) mjeseca uzastopno ili 3 (tri) mjeseca u bilo kojem razdoblju tijekom trajanja zakupnog odnosa. Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor o zakupu, sklopit će se ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuditeljem.

10. Ovaj natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

KLASA: 401-01/22-01/01
URBROJ: 2137-78-22/93
Križevci, 28. studenoga 2022.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.