Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1  raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor:

jednog izvršitelja/ice na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na radnom mjestu položaja III. vrste – voditelj/ica ostalih ustrojstvenih jedinica  (zamjena do povratka privremeno odsutne djelatnice) – interno: poslovi uplata i isplata na blagajni uz knjiženje blagajničkog poslovanja, poslovi obračuna plaća i drugog dohotka te vođenje većeg dijela financijskog knjigovodstva kupaca – dobavljača, porezne evidencije, statističkih izvještaja te izvještaja za mirovinsko uz druga izvješća za nadzorna tijela ustanove i ostali poslovi sukladno Pravilniku o ustroju rada i ustrojstvu radnih mjesta u Učilištu uz probni rad od dva mjeseca.

Izrazi koji imaju rodno značenje jednako se odnose na muški i ženski spol. Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola prema odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uvjeti: SSS odgovarajućeg usmjerenja i radno iskustvo od najmanje jedne godine na sličnim poslovima  uz poznavanje rada na računalu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti: životopis, presliku ili dokaz o državljanstvu zemalja iz Europskoga gospodarskog prostora, uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju, potvrdu poslodavca ili potvrdu ili ugovor o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat obavljao slične poslove tražene ovim natječajem, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni i kazneni postupak ne stariji od mjesec dana, presliku svjedodžbe o traženom završenom obrazovanju te u potpunosti ispunjen i potpisan obrazac privole/suglasnosti (koji se nalazi na www.vguk.hr – natječaji)  i dokaz o poznavanju rada na računalu. Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na provjeru znanja i sposobnosti iz računovodstva i poznavanja rada na računalu, a poziv će biti objavljen na mrežnoj stranici www.vguk.hr – natječaji dva dana prije provjere. Kandidati koji zadovolje na traženim provjerama bit će pozvani na intervju, a poziv će biti objavljen na mrežnoj stranici www.vguk.hr – natječaji dva dana prije održavanja intervjua. Kandidati koji ne pristupe testiranju odnosno intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatima. Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku, te liječničko uvjerenje.

 Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja                https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave. Rezultati izbora kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji). Učilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za zaposlenje. Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom «za natječaj – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica III. vrste”.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.