Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1  raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog izvršitelja/ice na radnom mjestu  III. vrste -  tehničkog suradnika (poslovi se obavljaju u praktikumima-vježbalištima Učilišta, a obuhvaćaju poslove s poljoprivrednom mehanizacijom na pripremi zemljišta, sjetvi i žetvi te poljoprivredne radove sukladno Studijskom planu i programu iz bilinogojske i stočarske grupe modula) na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca dana.

Izrazi koji imaju rodno značenje jednako se odnose na muški i ženski spol. Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola prema odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova.

Uvjeti: SSS, poljoprivrednog smjera i godina dana radnog iskustva.

Uz potpisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti: životopis, presliku ili dokaz o državljanstvu zemalja iz Europskoga gospodarskog prostora, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni i kazneni postupak ne starije od mjesec dana, presliku svjedodžbe o traženom završenom obrazovanju te u potpunosti ispunjen i potpisan obrazac privole/suglasnosti (koji se nalazi na www.vguk.hr – natječaji). Ako kandidati posjeduju radno iskustvo trebaju dostaviti uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju, potvrdu poslodavca ili potvrdu ili ugovor o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat obavljao iste ili slične poslove tražene ovim natječajem. Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor, a poziv će biti objavljen na mrežnoj stranici www.vguk.hr – natječaji, najkasnije tri dana prije razgovora. Kandidati koji ne pristupe  razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatima. Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku te liječničko uvjerenje.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave. Rezultati izbora kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji). Učilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za zaposlenje. Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom «za natječaj – za radno mjesto III vrste – tehnički suradnik”.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.