VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA, M. Demerca 1 raspisuje

N A T J E Č A J

za poslove I. vrste – diplomirani knjižničar/ka

na određeno vrijeme u  nepunom radnom vremenu od 50% u odnosu na puno radno vrijeme  (4 sata dnevno) do povratka djelatnice s  roditeljskog dopusta

Uvjeti:

završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili završen drugi preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva na završenom diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja,

položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara (pristupnici bez položenog stručnog ispita dužni su isti položiti u roku određenom Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci)

radno iskustvo od najmanje godinu dana  na poslovima iz područja knjižničarstva,

obavezno poznavanje jednog stranog jezika u govoru i pismu te poznavanje rada na računalu.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: domovnicu, odnosno dokaz da je državljanin države članice Europske unije za koje ne postoji privremena zapreka za zapošljavanje, životopis, presliku odgovarajuće diplome ili svjedodžbe, uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju, potvrdu poslodavca ili ugovor o radu iz kojeg je vidljivo da je pristupnik obavljao poslove tražene ovim natječajem i razdoblje u kojem ih je obavljao, dokaz o položenom stručnom ispitu ako ga ima, dokaz o poznavanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili kopija stranica indeksa gdje je vidljiva ocjena za strani jezik), dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda ili uvjerenje o položenim tečajevima, preslika stranica indeksa gdje je vidljiva ocjena za poznavanje rada na računalu, a u slučaju ne priložene potvrde izvršit će se testiranje), uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi istražni i kazneni postupak ne starije od šest mjeseci te presliku osobne iskaznice ili putovnice. Strani državljani su dužni priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u govoru, čitanju i pisanju (napredna razina).

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola prema odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji imaju rodno značenje jednako se odnose na muški i ženski spol. Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene (iste se ne vraćaju pristupnicima), a izabrani pristupnik dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku. Pristupnik će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen na liječnički pregled radi utvrđivanja radne sposobnosti. Prijavom na natječaj pristupnici su suglasni da Učilište može koristiti, prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno zakonskim propisima te o istom popunjavaju obrazac privole za obradu osobnih podataka koji je objavljen na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja                https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Pristupnik koji ostvaruje prednost na temelju posebnih propisa dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na prednost i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima

Pristupnici koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će pozvani na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji) u drugi krug selekcijskog postupka. Ako pozvani pristupnik ne pristupi po pozivu za drugi krug selekcijskog postupka, smatra se da je povukao svoju prijavu na natječaj.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave u Narodnim novinama. Rezultati izbora pristupnika bit će objavljeni u zakonskom roku na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji). Pristupnik prijavom na natječaj ujedno daje privolu da se njegovo ime i prezime te životopis, ako bude izabran, objavi na mrežnoj stranici Učilišta. Učilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za zaposlenje. Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom „za natječaj: diplomirani knjižničar/ka".

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.