Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1  raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor:

jednog izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radnom mjestu III. vrste – opis poslova: obavljanje poslova u praktikumima Učilišta s poljoprivrednom mehanizacijom na pripremi zemljišta, sjetvi i žetvi, te vršenje određenih poljoprivrednih radova u skladu sa Studijskim planom i programom za potrebe održavanje vježbi i stručne prakse studenata po nalogu neposrednog rukovoditelja, obavljanje prijevoza i kompletno tehničko održavanje vozila za prijevoz studenata i zaposlenika Učilišta.

Uvjeti: SSS, poljoprivrednog usmjerenja i jedna godina radnog iskustva.

Svi kandidati  trebaju dostaviti: potpisanu prijavu na natječaj, životopis, presliku domovnice ili druge isprave kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo, uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju, potvrdu poslodavca ili potvrdu ili ugovor o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat obavljao iste ili slične poslove tražene ovim natječajem i trajanje obavljanja takvih poslova, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni i kazneni postupak ne stariji od mjesec dana, presliku svjedodžbe o traženom završenom obrazovanju te u potpunosti ispunjen i potpisan obrazac privole/suglasnosti (koji se nalazi na www.vguk.hr – natječaji). Kandidati  moraju imati položen vozački ispit B kategorije i o tome su dužni dostaviti presliku vozačke dozvole. Kandidati trebaju biti osposobljeni za rukovanje i upravljanje motornom pilom, motornom kosilicom, motokultivatorom s priključcima, utovarivačem, viličarem, traktorom i s njegovim priključcima, te dostaviti dokaze o naprijed navedenom. Natjecati se i mogu kandidati koji za navedeno nisu osposobljeni uz obvezu da isti polože u vrijeme probnog roka. Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju, a poziv će biti objavljen na mrežnoj stranici www.vguk.hr – Natječaji dva dana prije održavanja intervjua.

Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola prema odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova. Izrazi koji imaju rodno značenje jednako se odnose na muški i ženski spol.

Probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Kandidati koji ne pristupe testiranju odnosno intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatima.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku te liječničko uvjerenje ovlaštenog liječnika medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima (kandidat će prije sklapanja ugovora o radu biti upućen liječniku medicine rada).

Kandidati koji u potpunosti ispunjavaju uvjete natječaja, a ostvaruju prednost na temelju posebnih propisa, mogu se u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te su dužni priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje prava na prednost.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave. Rezultati izbora kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji). Učilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za zaposlenje.

Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom «za natječaj – radna mjesta III. vrste.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.