Veleučilište u Križevcima, Milislava Demerca 1  raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog izvršitelja/ice na radnom mjestu položaja II. vrste – voditelj/ica  (šef/ica) ispostave (interno: šef/ica računovodstva) na određeno vrijeme u punom radnom  vremenu

Uvjeti: VŠS ekonomskog usmjerenja s najmanje  5 godina radnog iskustva uz poznavanje rada na računalu

            Izrazi koji imaju rodno značenje jednako se odnose na muški i ženski spol.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati trebaju dostaviti: životopis, presliku domovnice, odnosno dokaz da je državljanin države Europske unije za koje ne postoji privremena zapreka za zapošljavanje,  uvjerenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu u mirovinskom osiguranju, potvrdu poslodavca ili ugovor o radu iz kojeg je vidljivo da je kandidat obavljao iste ili slične poslove tražene ovim natječajem i trajanje obavljanja takvih poslova, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni i kazneni postupak ne stariji od mjesec dana, presliku diplome ili svjedodžbe o traženom  završenom obrazovanju, dokaz o poznavanju rada na računalu (potvrda ili uvjerenje o položenim tečajevima, preslika stranica indexa gdje je vidljiva ocjena i osobni podaci kandidata za poznavanje rada na računalu, a u slučaju ne priložene potvrde izvršit će se testiranje) te u potpunosti ispunjen obrazac privole/suglasnosti za obradu osobnih podataka (koji se nalazi na www.vguk.hr – natječaji). Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na intervju e-poštom, a poziv će biti objavljen i na mrežnoj stranici www.vguk.hr – natječaji tri dana prije održavanja intervjua.  Kandidati koji ne pristupe  intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se neće smatrati kandidatima. Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola prema odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova. Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu priložiti dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenu presliku.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (NN broj 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 49. st. 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave. Rezultati izbora kandidata bit će objavljeni na mrežnoj stranici Učilišta www.vguk.hr (Natječaji). Učilište zadržava pravo poništiti natječaj ili ne prihvatiti niti jednu prijavu za zaposlenje. Prijave se šalju na adresu: Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Milislava Demerca 1, 48260 Križevci, s naznakom «za natječaj – na radnom mjestu položaja II. vrste – voditelj/ica (šef) ispostave”.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.