Veleučilište u Križevcima
Milislava Demerca 1
48260 Križevci


Temeljem Ugovora Agencije za mobilnost i programe EU Klasa: 605-47/22-03/35 URBROJ: 359-08/53-22-3,  Klasa: 605-47/23-03/32 URBROJ 359-08/1-23-3 i Klasa: 605-47/23-03/44 URBROJ 359-17/9-23-3 Veleučilište u Križevcima objavljuje

N A T J E Č A J
za dodjelu financijskih potpora studentima u akademskoj godini 2023./2024.
za mobilnost u okviru ERASMUS+ PROGRAMA 

Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja -  KA131-2022

Projekti mobilnosti unutar programskih zemalja -  KA131-2023

Projekti mobilnosti unutar partnerskih zemalja -  KA171-2023

Opći dio

Veleučilištu Križevcima dodijeljena  je Erasmus Charter for Higher Education (255228-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE), čime je omogućeno njegovo sudjelovanje u programu Erasmus+.

Agencija za mobilnost i programe EU donijela je Odluku o dodjeli financijske potpore za projektni prijedlog za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 - Projekti mobilnosti unutar programskih i partnerskih zemalja i odobrila financijsku potporu za projekt broj: 2022-1-HR01-KA131-HED-000066396, 2023-1-HR01-KA131-HED-000138628 i 2023-1-HR01-KA171-HED-000148820

Natječaj se odnosi na program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja Veleučilišta u Križevcima u akademskoj godini 2023./2024. u svrhu podučavanja (STA - nastavno osoblje) ili u svrhu osposobljavanja (STT - nastavno i nenastavno osoblje) na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi. Nastavno osoblje ima također mogućnost spojiti podučavanje i osposobljavanje tijekom jedne iste mobilnosti.

Veleučilište u Križevcima  dodijelit će ukupno:

 • sedam (7) mobilnosti za stručnu praksu i jednu (1) mobilnost za studij po projektu  KA131-2022
 • šest (6) mobilnosti za stručnu praksu i jednu (1) mobilnost za studij po projektu  KA131-2023
 • dvije (2) odlazne mobilnosti i četiri (4) dolazne mobilnosti za studij po projektu KA171-2023

PRAVO PRIJAVE NA NATJEČAJ

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Veleučilišta u Križevcima. Studenti koji se prijavljuju za mobilnost u svrhu studija moraju biti studenti najmanje druge godine preddiplomskog studija u trenutku odlaska na mobilnost, a za mobilnost u svrhu stručne prakse to nije uvjet.

DUŽINA BORAVKA I USTANOVA U KOJOJ JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST

Mobilnost po ovom natječaju se može ostvariti u akademskoj godini 2023./2024.

Trajanje mobilnosti u svrhu studiranja je minimalno tri mjeseca, a najviše četiri mjeseca, a trajanje studiranja u svrhu stručne prakse je minimalno dva, a najviše tri mjeseca.

Kratkoročna mobilnost u svrhu studiranja sastoji se od virtualne i fizičke komponente i vezana je uz sudjelovanje Veleučilišta u Blended Intensive Programme projektima s partnerskim ustanovama, pri čemu je minimalno trajanje fizičke komponente pet (5) dana.

U sklopu Erasmus+ programa moguće je ostvariti mobilnost u programskim i partnerskim zemljama s kojima Veleučilište u Križevcima ima sklopljen sporazum o suradnji. Popis ustanova s kojima Veleučilište u Križevcima ima sklopljen sporazum o suradnji dostupan je na sljedećoj poveznici: https://www.vguk.hr/hr/264/Erasmus%2B+inter+-+institucijski+sporazumi

Međusobna prava i obveze između studenata odabranih za sudjelovanje u programu Erasmus+, inozemne organizacije/ustanove domaćina te Veleučilišta u Križevcima regulirat će se Sporazumom o mobilnosti.

Međusobna prava i obveze između odabranih kandidata i Veleučilišta u Križevcima regulirat će se Ugovorom između Veleučilišta i studenata izabranih za sudjelovanje u programu Erasmus+.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora isplaćuje se u svrhu pokrivanja životnih troškova i putnih troškova. Iznos životnih i putnih troškova određuje se prema iznosima Priloga IV Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstva. Financijska potpora bit će isplaćena na kunski žiro račun odabranog kandidata prema odgovarajućem tečaju eura koji određuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Izvanredni studenti koji se prijavljuju za mobilnost u svrhu studiranja mogu ostvariti financijsku potporu uz uvjet da za vrijeme trajanja mobilnosti na inozemnom sveučilištu pohađaju redoviti studij u punom vremenu.

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama, ali se od njih može zatražiti naknada za usluge koje se naplaćuju i matičnim studentima (fotokopiranje, osiguranje i sl.). Studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi, tj. Veleučilištu u Križevcima tijekom cijelog trajanja studentske razmjene. Ako se nalaze u kategoriji studenata koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati participaciju.

Kandidati ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmus+ programa ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran u istu svrhu iz sredstava koja potječu iz Europske Unije.

Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu. Studenti su dužni informirati se o troškovima života u stranoj zemlji prije prijave na Natječaj.

Dodatna financijska potpora za osobe s posebnim potrebama

Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, studenti s posebnim potrebama imaju pravo primiti uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Potrebno je u prijavi naznačiti takav status i uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Kandidati koji se prijave na Natječaj i ne uđu u krug stipendiranih kandidata, a ispunjavaju sve uvjete Natječaja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. „Zero-grant“ studenti) te se na njih primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus studente koji su dobili financijsku potporu.

Financijska potpora za Erasmus+ mobilnost ne smatra se dohotkom studenta u smislu ostvarivanja porezne olakšice roditelja. Za dodatna pitanja studentima se preporuča da se prije prijave obrate Erasmus+ koordinatorici za savjet.

POSTUPAK PRIJAVE I KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA

Što je potrebno napraviti prije prijave

Svi studenti zainteresirani za mobilnost u svrhu studijskog boravka i stručne prakse dužni su proučiti i u dogovoru s ECTS koordinatorom (dr. sc. Tatjana Jelen) usporediti studijske programe VUK i inozemne institucije te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Erasmus+ međuinstitucijskim sporazumom se utvrđuje aktivnost studijski boravak (slušanje i polaganje kolegija)

Za prijavu je potrebno priložiti:

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime i prezime objave na mrežnim stranicama Veleučilišta.

Napomena

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa

Kriteriji za odabir kandidata

Kandidati će biti odabrani na temelju sljedećih kriterija:

 • akademskog uspjeha, odnosno prosjeka ocjena od početka studija
 • broja položenih ispita
 • motivacijskog pisma
 • ocjena iz stranog jezika

Prednost (apsolutnu) imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u programima Erasmus+ mobilnosti.

Povjerenstvo za provedbu ovoga natječaja kojega imenuje Dekan Veleučilišta u Križevcima dodijelit će svakom prijavljenom kandidatu određeni broj bodova na temelju kojih će se izraditi rang lista za dodjelu financijske potpore. Broj bodova svakog studenta izračunat će se na sljedeći način:

A*10 + N+(M1+M2+M3)+J

…gdje je:

A – prosjek ocjena svih predmeta položenih do datuma prijave na natječaj, zaokruženo na najbližu vrijednost na jednu decimalu. Minimalno 2,0, maksimalno 5,0;

N – ukupan broj položenih ispita;

M1 – M3 - broj bodova koje svaki od tri člana povjerenstva dodjeljuju na temelju motivacijskog pisma, minimalno 1, a maksimalno 5 bodova.

J – ocjena iz stranog jezika

ROK ZA PRIJAVU DO 01.02.2024., ODNOSNO DO POPUNJENJA ODOBRENIH KVOTA.

Prijava na Natječaj mora biti dostavljena na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:

▪ u papirnatom obliku (osobno ili preporučenom poštom) na adresu:

Veleučilište u Križevcima
Za ERASMUS+ natječaj 
Milislava Demerca 1
48260 Križevci 

▪ i u elektroničkom obliku na e-mail adresu:  vpapic@vguk.hr

Napomena: Prijave koje su nepotpune ili prijave podnesene samo elektronskim putem neće biti razmatrane.

Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Veleučilišta u Križevcima pod Erasmus po isteku natječaja.

Odabrani kandidati sklopit će:

 1. Sporazum o učenju (sporazum koji definira plan aktivnosti i vezu studijskog boravka sa studijem - student ovaj ugovor sklapa s Veleučilištem u Križevcima i ustanovom u koju odlazi);
 2. Ugovor o dodjeli financijske potpore s Veleučilištem u Križevcima;
 3. Odluku o priznavanju ECTS bodova;
 4. Zdravstveno osiguranje (prihvatljiva je Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja (EHIC). Kandidati su obvezni posjedovati policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu te dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne ustanove odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj koje može određenu vrstu osiguranja odrediti kao uvjet za izdavanje dozvole boravka. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih odredbi Općih uvjeta Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava te  odredbi Erasmus+ vodiča kroz program kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

POSTUPAK ŽALBE

Student protiv odluke o odabiru kandidata može podnijeti žalbu Povjerenstvu za Erasmus mobilnost na VUK.

Žalba se podnosi u pisanom obliku na adresu Učilišta s naznakom “Za Povjerenstvo za Erasmus mobilnost “. Žalba se podnosi Povjerenstvu u roku od 8 dana. Odluku o žalbi donosi Povjerenstvo u daljnjem roku od 3 dana. Odluka o žalbi je konačna.

U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u navedenom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.

 

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Konačni rezultati Natječaja objavit će se na mrežnim stranicama Veleučilišta u Križevcima (www.vguk.hr).

Izabrani kandidati dužni su se prije i po povratku s inozemne institucije/organizacije pridržavati procedure propisane u Pravilniku o mobilnosti, te Učilištu dostaviti zatraženu dokumentaciju.

OSTALO

Dodatni dokument za preuzimanje:

Detaljne informacije o Erasmus+ programu mogu se pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr) ili na mrežnim stranicama Veleučilišta u Križevcima (www.vguk.hr).

KONTAKT OSOBA ZA DODATNE UPITE

Valentina Papić Bogadi, Erasmus koordinatorica, e-mail: vpapic@vguk.hr   tel: 091 519 14 99

 

Povjerenstvo za Erasmus mobilnost:

dr. sc. Valentina Papić Bogadi, predsjednica

dr. sc. Tatjana Jelen, članica

dr. sc. Silvije Jerčinović, član

Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.