OSNOVE POLJOPRIVREDNE EKONOMIKE (11)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Omogućuje polaznicima stjecanje osnovnih makroekonomskih znanja povezanih sa funkcioniranjem cjelokupnog gospodarstva jedne države, s posebnim osvrtom na sektor poljoprivrede i agrobiznisa, kao i osnovna mikroekonomska znanja koja su temelj poslovanja svih poslovnih subjekata.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Temelji studija (Obvezni predmet, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 5.50

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Izvršenje svih obveza na predmetu.

Opis

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tijekom izvođenja predmeta „Osnove poljoprivredne ekonomike“, putem dva kolokvija iz predavanja i putem dva kolokvija iz vježbi. Vrednuje se i redovitost pohađanja, praćenje i učešće studenata u nastavi te izrada projektnih zadataka.
Kao okvir za ocjenjivanje definiran je minimalan i maksimalni broj bodova za pojedine aktivnosti na predmetu:
• redovito pohađanje, praćenje i učešće u nastavi – minimalno 6 bodova, maksimalno 10 bodova
• projektni zadatak – minimalno 12 bodova maksimalno 20 bodova
• dva kolokvija – predavanja svaki minimalno 12 bodova maksimalno 20 bodova
• dva kolokvija – vježbe svaki minimalno 9 bodova maksimalno 15 bodova

Student može ponoviti samo jedan od dva kolokvija. Ako ne položi kolokvije, student polaže pismeni ispit (minimalno 21, maksimalno 35 bodova), nakon kojeg slijedi usmena provjera znanja (minimalno 21, maksimalno 35 bodova).
U slučaju većeg broja kandidata ispit može biti samo pismeni (minimalno 42, maksimalno 70 bodova).
Kolokviji, pismeni ispiti i projektni zadaci studenata ispravljaju se u roku od 7 dana, iznimno duže zbog neodgodivih obveza nastavnika. Postignuti rezultati objavljuju se na internet stranici predmetnog nastavnika Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Tijekom izvođenja nastave student ima stalni uvid u broj stečenih bodova na predmetu.

Opće kompetencije

Nakon nastavnog procesa i polaganja ispita iz predmeta polaznici su stekli potrebna teorijska i praktična znanja iz makro i mikroekonomije, razumiju značaj poljoprivrede i agrobiznisa u ukupnoj ekonomskoj strukturi gospodarstva i prepoznaju vezu između stupnja razvijenosti poljoprivredne proizvodnje i društvenih promjena u ruralnom prostoru.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastava se održava kontinuirano tijekom semestra i predavanja su studentima unaprijed dostupna u obliku PowerPoint prezentacija (web stranice nastavnika i preko sustava Merlin).
 • Provjere znanja
  Provjere znanja: Učešće i aktivno uključivanje u diskusiju/raspravu tijekom nastave, pismeni ispiti (kolokviji) i završni pismeni i/ili usmeni ispit, ocjena projektnog zadatka.
 • Konzultacije
  Konzultacije: Termini konzultacija objavljeni su na web stranici nastavnika, uz najavu studenata putem email-a.
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Stručna praksa i izrada projektnog zadatka: stjecanje vještina samostalnog prikupljanja i analiziranja podataka iz različitih izvora, pisanje integriranog zadatka na zadanu temu iz područja: „Socio-ekonomske analize poljoprivrede u domicilnoj regiji / županiji / općini /selu“, uz izradu istraživačkog instrumenta, analizu i interpretaciju dobivenih rezultata istraživanja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti osnovne pojmove iz područja makro i mikro ekonomike. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit.
Prepoznati djelovanje ekonomskih zakonitosti u proizvodnji, raspodjeli, razmjeni i potrošnji. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Objasniti ekonomski proces, problem ekonomske organizacije, kao i ekonomsku ulogu države. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Razlikovati sustave privređivanja, osobitosti i osnovne čimbenike poljoprivredne proizvodnje. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Procijeniti važnost pojedinih mjera makroekonomske politike na poljoprivredu i agrobiznis. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Identificirati međusobnu povezanost poljoprivrede i drugih grana privrede (agrobiznis i šire). Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Razlikovati mjere poljoprivredne politike. Sudjelovanje u nastavi, kolokvij i/ili pismeni i/ili usmeni ispit
Analizirati dinamiku kretanja neke pojave temeljem izračuna relativnih brojeva dinamike, relativnih brojeve koordinacije te baznih i verižnih indeksa 1. kolokvij / Pisani i/ili usmeni ispit Vježbe 1 - 3
Opisati osnovne čimbenike koji utječu na kretanje ponude i potražnje poljoprivrednih dobara. 1. kolokvij / Pisani i/ili usmeni ispit
Temeljem izračuna analizirati cjenovnu elastičnost ponude te cjenovnu i dohodovnu elastičnost potražnje. 1. kolokvij / Pisani i/ili usmeni ispit Vježbe 4
Pojmovno odrediti pojedine vrste troškova i njihovu ovisnost o stupnju i promjenama iskorištenosti kapaciteta. 1. kolokvij / Pisani i/ili usmeni ispit Vježbe 5
Pomoću izračuna interpretirati važnost analize troškova i prihoda za poslovanje poduzeća 2. kolokvij / Pisani i/ili usmeni ispit Vježbe 6
Usporediti pojavne oblike imovine i izvora imovine poduzetnika 2. kolokvij / Pisani i/ili usmeni ispit Vježbe 7
Opisati temeljne računovodstveno-financijske izvještaje poduzetnika. 2. kolokvij / Pisani i/ili usmeni ispit
Temeljem izračuna osnovnih pokazatelja uspješnosti poslovanja procijeniti uspješnost poslovanja 2. kolokvij / Pisani i/ili usmeni ispit Vježbe 8
Temeljne izračuna dinamičkih i statičkih pokazatelja isplativosti investicije procijeniti ekonomsku opravdanosti investicije 2. kolokvij / Pisani i/ili usmeni ispit Vježbe 9
Primijeniti stečena znanja na samostalno kreiranje istraživačkog instrumenta za potrebe projektnog zadatka Projektni zadatak

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje predavanja i vježbi, analiza i ocjena projektnih zadataka, održavanje konzultacija. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj nastavnog predmeta. Po završetku obveza procijeniti koliko su studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem nastavnog predmeta i da li su postigli razinu zadanih ishoda učenja. Po završetku aktivnosti na predmetu ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjenama od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađeno s ECTS sustavom, pomoću kolokvija ili pisanog i/ili usmenog ispita.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje predavanja i vježbi (85%), timska izrada projektnog zadatka, grupno i pojedinačno aktivno učešće studenata u nastavnom procesu (učešće u diskusijama, raspravama, izračunima i postavljanje pitanja tijekom izvođenja i prezentiranja nastavnih jedinica).

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Osnove poljoprivredne ekonomike Predavaona
1.1 45 (predavanja) + 30 (vježbe) + 8 (stručna praksa) 45 30 8
45 30 8

Obvezna literatura

 1. Petar Grahovac (2005): Ekonomika poljoprivrede, Golden marketing, Zagreb
 2. Michael Tracy (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu (uvod u teoriju, praksu i politiku), prijevod T.Žimbrek, MATE, Zagreb
 3. Božidar Petrač (2001): Agrarna ekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek, Osijek
 4. Grgić I., Franić R., Cerjak M., Mikuš O., Hadelan L., Mesić Ž., Zrakić M., Bokan N. (2017): Priručnik iz agrarne ekonomike, Grafomark d.o.o., Zagreb
 5. Kamenjak D., Gajdić D. (2021): Interni materijali (prezentacije) s održanih predavanja i vježbi na predmetu

Preporučena literatura

 1. Paul A. Samuelson i Nordhaus (2011): Ekonomija 19. izdanje, MATE, Zagreb
 2. John B. Penson, Jr., Oral Capps, Jr., C. Parr Rosson III, Richard T. Woodward (2017): Introduction to agricultural economics, Pearson, NY
 3. Ronald D. Kay, William M. Edwards, Patricaia A. Duffy (2020): Farm management, McGraw-Hill
 4. Gail L. Cramer, Clarence W. Jensen, Douglas D. SouthWilliamgate, Jr. (2001): Agricultural Economics and Agribusiness, John Wiley & Sons, Inc.
 5. Kolega, A., Božić, M. (2001): Hrvatsko poljodjelsko tržište, Tržništvo, Zagreb
 6. N.Gregory Mankiw (2016): Principles of Macroeconomics, 8th Edition, Cengage Learning, Boston
 7. 3. N.Gregory Mankiw (2021): Principles of Microeconomics,9th Edition, Cengage Learning, Boston

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Osnove agroekonomike - Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Osnove agroekonomike - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.