OSNOVE POLJOPRIVREDNE EKONOMIKE (241305)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Omogućiti će studentima stjecanje osnovnih makroekonomskih znanja povezanih sa funkcioniranjem cjelokupnog gospodarstva jedne države, s posebnim osvrtom na sektor poljoprivrede i agrobiznisa, kao i osnovna mikroekonomska znanja koja su temelj poslovanja svih poslovnih subjekata.

Vrsta kolegija

 • Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda / Temelji studija (Obvezni kolegij, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 5.50

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Izvršenje svih obveza na kolegiju.

Opis

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tijekom izvođenja kolegija „Osnove poljoprivredne ekonomike“, putem dva kolokvija iz predavanja i putem dva kolokvija iz vježbi. Vrednuje se i redovitost pohađanja, praćenje i učešće studenata u nastavi te izrada projektnih zadataka.
Kao okvir za ocjenjivanje definiran je minimalan i maksimalni broj bodova za pojedine aktivnosti na kolegiju:
• redovito pohađanje, praćenje i učešće u nastavi – minimalno 6 bodova, maksimalno 10 bodova
• projektni zadatak – minimalno 12 bodova maksimalno 20 bodova
• dva kolokvija – predavanja svaki minimalno 12 bodova maksimalno 20 bodova
• dva kolokvija – vježbe svaki minimalno 9 bodova maksimalno 15 bodova

Student može ponoviti samo jedan od dva kolokvija. Ako ne položi kolokvije, student polaže pismeni ispit (minimalno 21, maksimalno 35 bodova), nakon kojeg slijedi usmena provjera znanja (minimalno 21, maksimalno 35 bodova).
U slučaju većeg broja kandidata ispit može biti samo pismeni (minimalno 42, maksimalno 70 bodova).
Kolokviji, pismeni ispiti i projektni zadaci studenata ispravljaju se u roku od 7 dana, iznimno duže zbog neodgodivih obveza nastavnika. Postignuti rezultati objavljuju se na internet stranici predmetnog nastavnika Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima. Tijekom izvođenja nastave student ima stalni uvid u broj stečenih bodova na kolegiju.

Opće kompetencije

Nakon nastavnog procesa i polaganja ispita iz kolegija studenti su stekli potrebna teorijska i praktična znanja iz makro i mikroekonomije, razumiju značaj poljoprivrede i agrobiznisa u ukupnoj ekonomskoj strukturi gospodarstva i prepoznaju vezu između stupnja razvijenosti poljoprivredne proizvodnje i društvenih promjena u ruralnom prostoru.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastava se održava kontinuirano tijekom semestra i predavanja su studentima unaprijed dostupna u obliku PowerPoint prezentacija (web stranice nastavnika i preko sustava Merlin).
 • Provjere znanja
  Provjere znanja: Učešće i aktivno uključivanje u diskusiju/raspravu tijekom nastave, pismeni ispiti (kolokviji) i završni pismeni i/ili usmeni ispit, ocjena projektnog zadatka.
 • Konzultacije
  Konzultacije: Termini konzultacija objavljeni su na web stranici nastavnika, uz najavu studenata putem email-a.
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Stručna praksa i izrada projektnog zadatka: stjecanje vještina samostalnog prikupljanja i analiziranja podataka iz različitih izvora, pisanje integriranog zadatka na zadanu temu iz područja: „Socio-ekonomske analize poljoprivrede u domicilnoj regiji / županiji / općini /selu“, uz izradu istraživačkog instrumenta, analizu i interpretaciju dobivenih rezultata istraživanja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Objasniti osnovne pojmove iz područja makro i mikro ekonomike.
Prepoznati djelovanje ekonomskih zakonitosti u proizvodnji, raspodjeli, razmjeni i potrošnji.
Objasniti ekonomski proces, problem ekonomske organizacije, kao i ekonomsku ulogu države.
Razlikovati sustave privređivanja, osobitosti i osnovne čimbenike poljoprivredne proizvodnje.
Procijeniti važnost pojedinih mjera makroekonomske politike na poljoprivredu i agrobiznis.
Identificirati međusobnu povezanost poljoprivrede i drugih grana privrede (agrobiznis i šire).
Razlikovati ciljeve i mjere poljoprivredne politike.
Analizirati dinamiku kretanja neke pojave temeljem izračuna relativnih brojeva dinamike, relativnih brojeve koordinacije te baznih i verižnih indeksa.
Opisati osnovne čimbenike koji utječu na kretanje ponude i potražnje poljoprivrednih dobara.
Temeljem izračuna analizirati cjenovnu elastičnost ponude te cjenovnu i dohodovnu elastičnost potražnje.
Pojmovno odrediti pojedine vrste troškova i njihovu ovisnost o stupnju i promjenama iskorištenosti kapaciteta.
Pomoću izračuna interpretirati važnost analize troškova i prihoda za poslovanje poduzeća.
Usporediti pojavne oblike imovine i izvora imovine poduzetnika.
Opisati temeljne računovodstveno-financijske izvještaje poduzetnika.
Temeljem izračuna osnovnih pokazatelja uspješnosti poslovanja procijeniti uspješnost poslovanja.
Temeljem izračuna dinamičkih i statičkih pokazatelja isplativosti investicije procijeniti ekonomsku opravdanosti investicije.
Primijeniti stečena znanja na samostalno kreiranje istraživačkog instrumenta za potrebe integriranog projektnog zadatka.

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje predavanja i vježbi, analiza i ocjena projektnih zadataka, održavanje konzultacija. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj nastavnog kolegija. Po završetku obveza procijeniti koliko su studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem nastavnog kolegija i da li su postigli razinu zadanih ishoda učenja. Po završetku aktivnosti na kolegiju ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjenama od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađeno s ECTS sustavom, pomoću kolokvija ili pisanog i/ili usmenog ispita.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje predavanja i vježbi (85%), timska izrada projektnog zadatka, grupno i pojedinačno aktivno učešće studenata u nastavnom procesu (učešće u diskusijama, raspravama, izračunima i postavljanje pitanja tijekom izvođenja i prezentiranja nastavnih jedinica).

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Osnove poljoprivredne ekonomike Predavaona
1.1 45 (predavanja) + 30 (vježbe) + 8 (stručna praksa) 45 30 8
45 30 8

Obvezna literatura

 1. Grahovac, P. (2005): Ekonomika poljoprivrede, Golden marketing, Zagreb
 2. Tracy, M. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu (uvod u teoriju, praksu i politiku), prijevod T. Žimbrek, MATE, Zagreb
 3. Petrač, B. (2001): Agrarna ekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek, Osijek
 4. Grgić, I. and all.(2017): Priručnik iz agrarne ekonomike, Grafomark d.o.o., Zagreb
 5. Kamenjak D., Gajdić D. (2023): Interni materijali (prezentacije) s održanih predavanja i vježbi na kolegiju, Veleučilište u Križevcima

Preporučena literatura

 1. Samuelson, P.A., Nordhaus, W. (2011): Ekonomija 19. izdanje, MATE, Zagreb
 2. Penson, J.B. and all.(2018): Introduction to agricultural economics, Pearson, New York
 3. Kay, R.D. and all. (2020): Farm management, McGraw-Hill
 4. Cramer, G.L. and all.(2001): Agricultural Economics and Agribusiness, John Wiley & Sons, Inc.
 5. Kolega, A., Božić, M. (2001): Hrvatsko poljodjelsko tržište, Tržništvo, Zagreb
 6. Mankiw, N.G. (2016): Principles of Macroeconomics, 8th Edition, Cengage Learning, Boston
 7. Mankiw, N.G. (2021): Principles of Microeconomics, 9th Edition, Cengage Learning, Boston

Sličan kolegij na srodnim sveučilištima

 • Osnove agroekonomike - Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Osnove agroekonomike - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.