RURALNA SOCIOLOGIJA (241306)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Cil kolegija je upoznati studente sa osnovnim društvenim procesima u selu u prošlosti i suvremenosti s posebnim osvrtom na hrvatsko ruralno društvo, te ih osposobiti za sudjelovanje u empirijskim istraživanjima. Nastava omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih znanja i empirijskih spoznaja za bolje tumačenje društvenih promjena, strukture i obilježja ruralnog društva.

Vrsta kolegija

  • Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda / Temelji studija (Obvezni kolegij, 2. semestar, 1. godina)

ECTS: 3.50

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Definirati i opisati osnovne društvene procese u selu
Razumjeti osnovne društvene promjene u selu i poljoprivredi
Napisati seminarski rad na odabranu temu kombinirajući teorijska i empirijska znanja iz ruralne sociologije
Primijeniti stečena znanja na samostalno kreiranje istraživačkog instrumenta za potrebe integriranog zadatka
Izdvojiti društvene promjene koje su tipične za ruralno društvo i razviti veću kompetentnost u tumačenju društvenih promjena na selu i poljoprivredi, te argumentirati svoje mišljenje o društveno važnim pitanjima u selu.

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 PREDAVANJA Predavaona
1.1 Upoznavanje s predmetom i načinom rada. Upoznavanje sa ruralnosociološkom literaturom i seminarskim temama za usmeno i pismeno izlaganje. Uvod u integrirani projektni zadatak. Odnos opće i ruralne sociologije. 2
1.2 Uloga ruralne sociologije u istraživanju ruralnog područja. Osnovni pojmovi u ruralnoj sociologiji. Nastanak ruralne sociologije u svijetu i Hrvatskoj. Znameniti ruralni sociolozi u svijetu i Hrvatskoj. 2
1.3 Istraživanje društvenih pojava na selu. Anketa i anketno istraživanje. Prednosti i nedostaci ankete. Intervju. Promatranje. Ostale metode istraživanja ruralnog prostora. Istraživački primjeri. 2
1.4 Ruralno društvo. Indikatori ruralnosti. Promjene u ruralnom društvu: urbanizacija, ruralizacija, deruralizacija i modernizacija. Seoska lokalna zajednica. 2
1.5 Tradicionalno selo i suvremeno selo. Tipologija sela prema odabranim kriterijima. Razlike: selo – grad. Ruralno-urbani kontinuum. Transformacija sela. Migracija: selo-grad. 2
1.6 Ruralno društvo i kultura. Pojam kulture. Seljačka kultura i seljačke vrijednosti. Kulturne promjene u selu. Kulturne institucije na selu. 2
1.7 Običaji. Život na selu. Slobodno vrijeme na selu. Religioznost i praznovjerje. 2
1.8 Pojam društvene stratifikacije i mobilnosti. Sloj, kasta, klasa. Položaj poljoprivrednika u društvu: povijesni prikaz. Aktualni društveni položaj poljoprivrednika u Hrvatskoj. 2
1.9 Osnovni demografski pojmovi i njihovo značenje. Demografski procesi u selu. Sociodemografska obilježja ruralnog stanovništva. 2
1.10 Seoska obitelj. Obilježja seoske obitelji. Funkcije seoske obitelji. Tipovi seoskih obitelji. 2
1.11 Žene i mladi. Položaj žena na selu. Promjene u položaju žena u poljoprivredi i selu. Seoska omladina. Profesionalna orijentacija mladih na selu. 2
1.12 Obiteljsko gospodarstvo. Tipologija poljoprivrednih gospodarstava. Socio-ekonomski sastav OPG-a. Sukcesija. 2
1.13 Udruživanje poljoprivrednika. Zadruge. Udruge. LAG-ovi. 2
1.14 Obrazovanje u ruralnim područjima. Obrazovna postignuća poljoprivrednika. Profesionalno obrazovanje poljoprivrednika. Cjeloživotno učenje. Obrazovni potencijali u ruralnim područjima. 2
1.15 Modernizacija sela. Deagrarizacija i egzodus poljoprivrednika u povijesnoj i društvenoj perspektivi. Budućnost sela i poljoprivrede. Ruralni razvoj u društvenoj perspektivi. 2
2 VJEŽBE Predavaona
2.1 Nastavne jedinice: 1.3, 1.5-1.14 sastoje se od ukupno 15 sati vježbi po 0,5 sata po nastavnoj jedinici 15
3 STRUČNA PRAKSA Predavaona
3.1 Integrirani projektni zadatak odvija se u okviru predmeta Ruralna sociologija i Osnove poljoprivredne ekonomike. Studenti rješavaju integrirani projektni zadatak na zadanu temu: „Socio-ekonomska analiza poljoprivrede u domicilnoj regiji-županiji-općini-selu“ u okviru kojeg izrađuju i istraživački instrument, analiziraju i interpretiraju dobivene primarne i sekundarne podatke. Uputstva i podršku za izradu integriranog projektnog zadatka studenti dobivaju od predmetnih nastavnika. Integrirani projektni zadatak studenti rješavaju individualno. Studenti imaju ulogu istraživača osnovnih socio - ekonomskih karakteristika podneblja u kojem žive ili borave (selo/općina/županija/regija) s naglaskom na posebnosti tog područja. Relevantni socio-ekonomski podaci se prikupljaju iz dostupnih informacijskih izvora (knjižnice, internet, statistički izvori i anketno istraživanje), analiziraju i interpretiraju u kontekstu podneblja i poljoprivrede. Izrada izvješća činI završnu fazu integriranog projektnog zadatka. Teme i metode integriranog projektnog zadatka prilagođavaju se aktualnim događajima i promjenama u domicilnom području. 8
4 TERENSKA NASTAVA
4.1 Terenska nastava uključuje posjet tematskoj izložbi, manifestaciji, predavanju, domaćoj ili međunarodnoj konferenciji, etno selu, instituciji i lokalitetu koji sadržajno nadopunjuje nastavu iz ruralne sociologije. 7
30 15 15

Obvezna literatura

  1. 1. Kantar, S. (2021): Ruralna sociologija (interna skripta u pripremi), Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci. Dostupno na: https://www.vguk.hr/upload/E_skripte/RUSO_SKRIPTA_2020.pdf 2. Rogić, I., Štambuk, M. i Mišetić, A. (2002): Prostor iza: kako modernizacija mijenja hrvatsko selo, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb. (Biblioteka Zbornici; knj.17) dio: III. i IV. 3. Selo: izbor ili usud/ D. Seferagić...et.al.; ur. D. Seferagić (2002): Institut za društvena istraživanja, Zagreb. (Biblioteka Znanost i društvo; knj.4) 4. Štambuk, M. (2015): Lica nigdine, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb. (Biblioteka za urbane i ruralne studije; knj. 3) 5. Šundalić, A. (2010): Selo iz autentičnosti u neprepoznatljivost, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek. (poglavlja: 1-4) 6. Woods, M (2020): Ruralna geografija: procesi, odjeci i iskustva u ruralnom restrukturiranju, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb. (Poglav

Preporučena literatura

  1. 1. Hodžić, A. (2006): Selo kao izbor? Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb. 2. Mirčetić, Đ. (1998): Agrarna sociologija, vlastita naklada, Vinkovci. 3. Puljiz, V. (1977). Eksodus poljoprivrednika. Institut za društvena istraživanja, Zagreb. 4. Sociologija sela / Sociologija prostora – časopis za istraživanje prostornoga i sociokulturnoga razvoja. Zagreb: IDIS. Odabrani tekstovi uz pojedine nastavne jedinice 5. Štambuk, M., Šikić-Mićanović, L. (2014): Ruralna općina: sutra; Društvena re/konstrukcija na ruralnom teritoriju, Zagreb: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar (Biblioteka Zbornici; knj. 46)

Sličan kolegij na srodnim sveučilištima

  • Ruralna sociologija, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.