VOĆARSTVO (239969)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Osposobiti će studenta za samostalno organiziranje održive proizvodnje voća u ekstenzivnim ili intenzivnim plantažnim voćnjacima, poznajući prikladne agroekološke uvjete, morfološka svojstva pojedine voćne vrste, kao i fiziološke zakonitosti rasta, razvoja i rodnosti voćaka.

Vrsta kolegija

ECTS: 5.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Izvršene sve obveze na kolegiju.

Opis

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tijekom izvođenja kolegija „Voćarstvo“, putem dva kolokvija iz predavanja i dva kolokvija iz vježbi. Vrednuje se prisutnost i učešće studenata diskusijom u nastavi, ocjenom stručne prakse te izradom timskih projektnih zadataka.


Kao okvir za ocjenjivanje definiran je minimalni i maksimalni broj bodova za pojedine aktivnosti na kolegiju:
• praćenje i učešće u nastavi – minimalno 5 bodova, maksimalno 10 bodova
• stručna praksa – minimalno 5 bodova, maksimalno 10 bodova
• projektni zadatak – minimalno 12 bodova maksimalno 20 bodova
• dva kolokvija – svaki minimalno 18 bodova maksimalno 30 bodova
Student može ponoviti isključivo samo jedan od dva kolokvija. Ako ne položi kolokvije, student polaže pismeni ispit (minimalno 36, maksimalno 60 bodova).
Kolokviji, pismeni ispiti i projektni zadaci studenata ispravljaju se u roku od 7 dana, iznimno duže zbog neodgodivih obveza nastavnika, a rezultati se objavljuju na web stranici nastavnika. Tijekom izvođenja nastave student može pratiti broj bodova koje je stekao.
Minimalan broj bodova za prolaznost kolegija iznosi 60 bodova, a konačna ocjena utvrđuje se zbrojem ukupno postignutih bodova.

Opće kompetencije

Nakon nastavnog procesa i polaganja ispita iz kolegija studenti su stekli potrebna teorijska i praktična znanja i vještine o biologiji i ekologiji voća, mogućnostima i načinima podizanja proizvodnih nasada, kao i o sustavima uzgoja i tehnološkim linijama voćarske proizvodnje. Studenti su osposobljeni da razumiju i samostalno provode osnovne tehnološke postupke u proizvodnji različitih vrsta voća, te razumiju način i razloge primjene pojedinog postupka i njegov utjecaj na kvalitetu i skladištenje voća.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastava se održava kontinuirano tijekom semestra i predavanja su studentima unaprijed dostupna u obliku PowerPoint prezentacija (web stranice nastavnika i preko sustava Merlin).
 • Terenske vježbe
  Obuhvaća posjet oglednom voćnjaku i oglednoj hladnjači.
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorij - svladavanje metoda za određivanje optimalnih rokova berbe voća.
 • Vježbe u praktikumu
  Voćnjak pokušalište - determinacija rodnih i nerodnih izbojaka, tehnika rezidbe i razmnožavanja voćaka.
 • Seminari
  Projektni zadatak: Stjecanje vještina samostalnog analiziranja i prikupljanja literature, grupno pisanje projektnog zadatka analizom i kritičkim osvrtom proizvodnje odabrane vrste voća na oglednom gospodarstvu.
 • Provjere znanja
  Učešće i diskusija/rasprava tijekom nastave, pismeni ispiti (kolokviji) i završni pismeni i/ili usmeni ispit, ocjena stručne prakse i projektnog zadatka.
 • Konzultacije
  Termini konzultacija objavljeni su na web stranici nastavnika, uz najavu studenata putem email-a.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Prepoznati važnost voćarstva kao grane poljoprivrede i osobitosti suvremenog uzgoja voća.
Vrednovati okolišne uvjete uzgoja voća.
Procijeniti proizvodni položaj i odabrati sorte, podloge i sustave uzgoja za podizanje nasada prema zahtjevima pojedinih vrsta voća.
Opisati načine razmnožavanja voća i proizvodnje voćnih sadnica.
Objasniti agrotehničke i pomotehničke zahvate u voćnjaku prema pojedinim fenofazama rasta i razvoja.
Odrediti rok i tehniku berbe ovisno o voćnoj vrsti i proizvodnoj orijentaciji i objasniti uvjete i načine skladištenja voća.
Procijeniti ekonomičnost i rentabilnost uzgoja određene voćne vrste .
Organizirati podizanje voćnjaka i uzgoj pojedinih vrsta: jezgričavog, koštičavog, lupinastog, bobičastog i južnog voća.

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje predavanja i vježbi u predavaonici i laboratoriju, izvođenje stručne prakse u voćnjaku, ocjena projektnih zadataka, održavanje konzultacija. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj nastavnog kolegija. Po završetku obveza procijeniti koliko su studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem nastavnog kolegija i da li su postigli razinu zadanih ishoda učenja. Po završetku aktivnosti na kolegiju ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjenama od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađeno s ECTS sustavom, pomoću kolokvija ili pisanog i/ili usmenog ispita.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje predavanja i vježbi u predavaonici i laboratoriju (80%), obvezatno obavljanje stručne prakse u voćnjaku, izrada projektnog zadatka, grupno i pojedinačno aktivno učešće studenata u nastavnom procesu (učešće u diskusijama/raspravama, izračunima i postavljanju pitanja tijekom izvođenja i prezentiranja nastavnih jedinica).

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Voćarstvo Predavaona
1.1 30 (predavanja) + 30 (vježbe) + 15 (stručna praksa) 30 30 15
30 30 15

Obvezna literatura

 1. Krpina, I. and all. (2004): Voćarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 2. Miljković, I. (1991): Suvremeno voćarstvo, Štamparski zavod Ognjen Prica, Zagreb
 3. Kamenjak, D., Šikač, I.(2023): Voćarstvo, interni materijali (prezentacije) s održanih predavanja i vježbi na predmetu, Veleučilište u Križevcima

Preporučena literatura

 1. Jemrić, T. (2007): Cijepljenje i rezidba voćaka, Naklada Uliks d.o.o., Rijeka
 2. József Barta and all.(2006): Handbook of fruits and fruit processing, Blackwell Publishing Professional, Ames, Iowa, USA
 3. Westwood, M. N. (2009): Temperate Zone Pomology, 3rd. Portland, Oregon, Timber Press
 4. David Jackson and all. (2011): Temperate and subtropical Fruit Production, Third Edition, Cabi Publishing
 5. Debashis Mandal and all. (2021): Temperate fruits, production, processing, and marketing, Apple Academic Press Inc.
 6. Mark Rieger and all. (2005): Introduction to fruits crops, Food Products Press
 7. Miljković, I. (2021): Jabuka, vlastita naklada

Sličan kolegij na srodnim sveučilištima

 • Voćarstvo - Agronomski fakultet Sveučilišta u zagrebu
 • Voćarstvo I i II - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.