VOĆARSTVO (101)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Program predmeta omogućuje polaznicima stjecanje potrebnih znanja i vještina o organizaciji održive proizvodnje voća, da upoznaju agroekološke zahtjeve, morfološka svojstva i fiziološke zakonitosti rasta, razvoja i rodnosti pojedinih voćnih vrsta, te primjenjuju potrebne pomotehničke i agrotehničke zahvate tijekom uzgoja.

Vrsta predmeta

 • Preddiplomski Stručni studij Poljoprivreda / Bilinogojstvo (Obvezni predmet, 3. semestar, 2. godina)

ECTS: 5.00

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Izvršene sve obveze na predmetu.

Opis

Znanje studenata provjerava se i ocjenjuje kontinuirano tijekom izvođenja predmeta „Voćarstvo“, putem kolokvija iz predavanja i kolokvija iz vježbi. Vrednuje se prisutnost i aktivno učešće studenata u nastavi, ocjena stručne prakse te izrada timskih integriranih zadataka.
Kao okvir za ocjenjivanje definiran je minimalni i maksimalni broj bodova za pojedine aktivnosti na predmetu:
• učešće u nastavi – minimalno 5 bodova, maksimalno 10 bodova
• stručna praksa – minimalno 5 bodova, maksimalno 10 bodova
• integrirani zadatak – minimalno 10 bodova maksimalno 20 bodova
• dva kolokvija – svaki minimalno 18 bodova maksimalno 30 bodova
Student može ponoviti isključivo samo jedan od dva kolokvija. Ako ne položi kolokvije, student polaže pismeni ispit (minimalno 36, maksimalno 60 bodova).
Kolokviji, pismeni ispiti i zadaci studenata ispravljaju se u roku od 7 dana, iznimno duže zbog neodgodivih obveza nastavnika, a rezultati se objavljuju na web stranici nastavnika. Tijekom izvođenja nastave i ostalih obveza na predmetu student može pratiti broj bodova koje je stekao. Minimalan broj bodova za prolaznost na predmetu iznosi 60 bodova, a konačna ocjena modula utvrđuje se zbrojem ukupno postignutih bodova.

Opće kompetencije

Nakon nastavnog procesa i polaganja ispita iz predmeta polaznici su stekli potrebna teorijska i praktična znanja i vještine o biologiji i ekologiji voća, mogućnostima i načinima podizanja proizvodnih nasada, kao i o sustavima uzgoja i tehnološkim linijama voćarske proizvodnje. Polaznici su osposobljeni da razumiju i samostalno provode osnovne tehnološke postupke u proizvodnji različitih vrsta voća, te razumiju način i razloge primjene pojedinog postupka i njegov utjecaj na kvalitetu i skladištenje voća.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Nastava se održava kontinuirano tijekom semestra i predavanja su studentima unaprijed dostupna u obliku PowerPoint prezentacija (web stranice nastavnika i preko sustava Merlin).
 • Terenske vježbe
  Obuhvaća posjet oglednom voćnjaku i oglednoj hladnjači.
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorij - svladavanje metoda za određivanje optimalnih rokova berbe voća.
 • Vježbe u praktikumu
  Voćnjak pokušalište - determinacija rodnih i nerodnih izbojaka, tehnika rezidbe i razmnožavanja voćaka.
 • Seminari
  Integrirani zadatak: Stjecanje vještina samostalnog analiziranja i prikupljanja literature, grupno pisanje integriranog zadatka analizom i kritičkim osvrtom proizvodnje odabrane vrste voća na oglednom gospodarstvu.
 • Provjere znanja
  Učešće i rasprava tijekom nastave, pismeni ispiti (kolokviji) i završni pismeni i/ili usmeni ispit, ocjena stručne prakse i integriranog zadatka.
 • Konzultacije
  Termini konzultacija objavljeni su na web stranici nastavnika, uz najavu studenata putem email-a.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Prepoznati važnost voćarstva kao grane poljoprivrede, osobitosti suvremenog uzgoja te važnost voća u ljudskoj ishrani. Učešće u nastavi, pisani kolokvij i/ili ispit
Nabrojiti i objasniti ekološke uvjete uzgoja voća. Učešće u nastavi, pisani kolokvij i/ili ispit
Procijeniti najbolji položaj, sorte i podloge za podizanje nasada prema zahtjevima pojedinih vrsta voća. Učešće u nastavi, pisani kolokvij i/ili ispit
Razlikovati načine razmnožavanja voća i proizvodnje voćnih sadnica. Učešće u nastavi, pisani kolokvij i/ili ispit
Pripremiti proizvodni prostor i provesti sadnju voćnjaka, ovisno o proizvodnoj orijentaciji. Učešće u nastavi, pisani kolokvij i/ili ispit
Razlikovati i formirati različite sustave uzgoja voća. Učešće u nastavi, pisani kolokvij i/ili ispit, integrirani zadatak
Organizirati i provoditi agrotehničke i pomotehničke zahvate u voćnjaku prema pojedinim fenofazama rasta i razvoja voća. Učešće u nastavi, pisani kolokvij i/ili ispit, integrirani zadatak
Odrediti rokove i tehniku berbe ovisno o vrsti voća i proizvodnoj orijentaciji. Učešće u nastavi, pisani kolokvij i/ili ispit, integrirani zadatak
Poznavati uvjete i provoditi prikladne načine skladištenje voća. Učešće u nastavi, pisani kolokvij i/ili ispit
Procijeniti rentabilnost uzgoja pojedine voćarske proizvodnje. Učešće u nastavi, pisani kolokvij i/ili ispit, integrirani zadatak

Način rada

Obaveze nastavnika

Izvođenje predavanja i vježbi u predavaonici i laboratoriju, izvođenje stručne prakse u voćnjaku, analiza integriranih zadataka, održavanje konzultacija. Obveza nastavnika je poučiti studente i prezentirati im na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj nastavnog predmeta. Po završetku obveza procijeniti koliko su studenti usvojili ciljeve zadane sadržajem nastavnog predmeta i da li su postigli razinu zadanih ishoda učenja. Po završetku aktivnosti na predmetu ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja (ocjenama od nedovoljan (1) do odličan (5)), usklađeno s ECTS sustavom, pomoću kolokvija ili pisanog i/ili usmenog ispita.

Obaveze studenta

Redovito pohađanje predavanja i vježbi u predavaonici i laboratoriju (80%), obvezatno obavljanje stručne prakse u voćnjaku, izrada integriranog zadatka, grupno i pojedinačno aktivno učešće studenata u nastavnom procesu (učešće u raspravama, izračunima i postavljanju pitanja tijekom izvođenja i prezentiranja nastavnih jedinica).

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Voćarstvo Predavaona
1.1 30 (predavanja) + 30 (vježbe) + 15 (stručna praksa) 30 30 15
30 30 15

Obvezna literatura

 1. Krpina, Ivo i suradnici (2004): Voćarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb
 2. Miljković, Ivo (1991): Suvremeno voćarstvo, Štamparski zavod Ognjen Prica, Zagreb
 3. Kamenjak, D. (2019): Voćarstvo, interni materijali (prezentacije) s održanih predavanja i vježbi na predmetu, VGUK

Preporučena literatura

 1. Jemrić, Tomislav (2007): Cijepljenje i rezidba voćaka, Naklada Uliks d.o.o., Rijeka
 2. József Barta, M. Pilar Cano, Todd W. Gusek, Jiwan S. Sidhu, Nirmal K. Sinha (2006): Handbook of fruits and fruit processing, Blackwell Publishing Professional, Ames, Iowa, USA
 3. Westwood, M. N. (2009): Temperate Zone Pomology, 3rd. Portland, Oregon, Timber Press
 4. David Jackson and all. (2011): Temperate and subtropical Fruit Production, Third Edition, Cabi Publishing
 5. Debashis Mandal and all. (2021): Temperate fruits, production, processing, and marketing, Apple Academic Press Inc.
 6. Mark Rieger and all. (2005): Introduction to fruits crops, Food Products Press

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Voćarstvo - Agronomski fakultet Sveučilišta u zagrebu
 • Voćarstvo I i II - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.