ZAŠTITA TLA (141707)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Cilj predmeta je upoznati izvore onečišćujućih tvari, njihovo kretanje i zadržavanje u okolišu te ulaz u hranidbeni lanac sa štetnim posljedicama za zdravlje životinja i ljudi. S ciljem održivog gospodarenja tlom studenti će se također upoznati s klasifikacijom oštećenja tala i metodama remedijacije tla. Upoznat će se i s načinima konzervacijske obrade tla, kao jednim od bitnih elemenata konzervacijske poljoprivrede.

Vrsta kolegija

ECTS: 6.00

Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 6 bodova
Dobar (3): 7 bodova
Vrlo dobar (4): 8 bodova
Izvrstan (5): 9-10 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Uredno pohađanje nastave, izrađeni zadaci na vježbama i javno prezentiran seminarski rad

Opis

Moguće je ispit položiti (pismeno, usmena potvrda) tijekom izvođenja nastave ili se polaže nakon odslušanih predavanja i vježbi (pismeno, usmena potvrda).
Uvjet za izlazak na ispit su odslušana predavanja i vježbe te izrađeno stručno izvješće.
Pismeni dio ispita sastoji se od 10 pitanja, a način ocjenjivanja je sljedeći (bodovi od 1 do 10):
6,0 - dovoljan (2)
7,0 - dobar (3)
8,0 vrlo dobar (4)
9,0-10,0 - izvrstan (5)
Studenti koji nisu položili tijekom izvođenja nastave polažu ispit koji se sastoji iz pismenog i usmenog dijela.
Konačna ocjena dobije se na sljedeći način:
Aktivnost na nastavi i uredno pohađanje - 5%
Vježbe (stručno izvješće) - 55%
Predavanja - 40%

Opće kompetencije

U predmetu "Zaštita tla" studenti se upoznaju s posljedicama onečišćenja tla, a temeljem dobivenih podataka izrađuju stručno izvješće (zadaci) u kojem daju preporuke njegove sanacije. Također analiziraju klimatske podatke s ciljem utvrđivanja sušnih godina, daju preporuke sanacije tla oštećenog vađenjem zemnog plina ili nafte te s ciljem zaštite vrijednog i osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta od prenamjene vrše njegovo vrednovanje (bonitiranje).

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Nakon položenog ispita studenti će moći:
1.Definirati osnovne pojmove iz zaštite tla (onečišćenje, onečišćujuću tvar, teške metale i sl.)
2.Povezati temeljne postavke iz održivog gospodarenja tlom (zaštite tla)
3.Interpretirati klimatske elemente i podatke izračuna komponenti bilance oborinske vode u tlu
4.Vrednovati tlo prema Pravilniku o osobito vrijednom i vrijednom poljoprivrednom zemljištu
5.Izračunati količine potrebnih gnojiva za potrebe rekultivacije tla
6.Koristiti suvremene računalne tehnologije u izradi tablica i grafikona te pisanju teksta
7.Preporučiti mjere sanacije tla s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje
7.Preporučiti mjere sanacije tla s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje
8.Prezentirati rezultate vlastitog rada (javna prezentacija)

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Uvod u održivo gospodarenje okolišem (tlom) Predavaona
1.1 Definicije osnovnih pojmova, najčešće onečišćujuće tvari u okolišu 1
2 Kretanje onečišćujućih tvari Predavaona
2.1 Kretanje onečišćujućih tvari u atmosferi, tlu i vodi 1
3 Onečišćenje atmosfere Predavaona
3.1 Štetne pojave u atmosferi 2
3.2 Oksidi ugljika, dušika i sumpora i njihov utjecaj na okoliš 2
3.3 Utjecaj važnijih onečišćujućih tvari na biljke 2
3.4 Praćenje onečišćenja zraka 2
4 Onečišćenje tla Predavaona
4.1 Uloga tla u okolišu 2
4.2 Reakcije onečišćujućih tvari u tlu 4
4.3 Kemijska vremenska bomba, biološka bomba 2
4.4 Teški metali i drugi toksični elementi u tlu 2
5 Zaštita tla – održivo gospodarenje tlom Predavaona
5.1 Inventarizacija postojećih pedoloških podataka 2
5.2 Trajno motrenje tala 2
5.3 Klasifikacija oštećenja tala Hrvatske 4
6 Onečišćenje vode Predavaona
6.1 Voda za piće 1
6.2 Procesi u otpadnim vodama, mogućnost njihova korištenja 1
7 Održiva poljoprivredna proizvodnja kao temelj održivog razvitaka Predavaona
7.1 Poljoprivredne regije Hrvatske 2
7.2 Onečišćenja tla uzrokovana organskom i mineralnom gnojidbom – sustav „tlo – biljka – životinja“ 2
8 Konzervacijska obrada tla Predavaona
8.1 Uvod, povijesni razvoj obrade tla, definicija obrade 1
8.2 Sustavi obrade tla 4
8.3 Budućnost obrade tla 1
9 Promjene vodnog režima tla uzrokovane sušom Predavaona
9.1 Analiza klimatskih elemenata, bilanca vode 4
9.2 Rekultivacija tla 4
10 Prezentacije studentskih radova prema odabranim temama (prijedlozi tema ili po izboru) Predavaona
10.1 Antropogeno zbijanje tla, erozija tla vodom i vjetrom, teški metali u tlu i dr. 10
10.2 Promjene vodnog režima tla uzrokovane sušom 2
40 8 12

Obvezna literatura

 1. Jug, D. (2018): Obrada tla. Skripta,Poljoprivredni fakultet U Osijeku, Osijek, 47 str.
 2. Šimunić, I., Špoljar, A., Peremin Volf Tomislava (2007): Vježbe iz tloznanstva i popravka tla, skripta, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci.
 3. Špoljar, A., Čoga, L., Tušek, T. (2011): Onečišćenje okoliša. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, udžbenik, 132 str.
 4. Špoljar, Andrija (2019): Konzervacija i remedijacija tla. Udžbenik, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci, 209 str.

Preporučena literatura

 1. Bašić, F., Herceg, N. (2010): Temelji uzgoja bilja. Sveučilište u Mostaru, Mostar, 454. str.
 2. Jug., I. (2016): Štetne tvari u tlu. Predavanje iz modula Osnove agroekologije, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 10 str.
 3. Kisić, I., Bašić, F., Butorac, A., Mesić, M., Nestroy, O., Sabolić, M. (2005): Erozija tla vodom pri različitim načinima obrade. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 4. Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenoga tla. Sveučilište u Zagrebu, udžbenik, 276. str.
 5. Kisić, I. (2016): Antropogena erozija tla. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 274 str.
 6. Špoljar, A. (2016): Procesi degradacije tla. Odabrano predavanje iz predmeta Konzervacijska poljoprivreda, Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci, 29 str.

Sličan kolegij na srodnim sveučilištima

 • Zaštita tla i voda, Agrobiotehnički fakultet J.J. Strossmayera u Osijeku
 • Kvaliteta i zaštita tla, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Onečišćenje i zaštita zraka i tla, Metalurški fakultet Sveučiulišta u Zagrebu

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.