Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
ERASMUS+ PROGRAM – KA131-2022
Broj projekta: 2021-1-HR01-KA131-HED-00008376
Mobilnost studenata između programskih zemalja KA131-2021


Temeljem Odluke Agencije za mobilnost i programme EU od 30. rujna 2021. (Klasa: 605-47/21-03/34 URBROJ: 359-08/2-21-3 Visoko gospodarsko učilište u Križevcima objavljuje

Natječaj u okviru suradnje s partnerskim zemljama.

N A T J E Č A J
za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse u okviru programa Erasmus+ (KA131-2021).

OPĆI DIO

Agencija za mobilnost i programe EU donijela je Odluku o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2021. za program Erasmus+: Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja za projekte mobilnosti između programskih zemalja), broj projekta 2021-1-HR01-KA131-HED-00008376. Projektom se financiraju potpore koje uključuju odlaznu i dolaznu mobilnost studenata, a realizirat će se s ustanovama visokog obrazovanja s kojima je Učilište sklopilo međuinstitucijski sporazum o suradnji i za što su dobivena sredstva u ovom natječajnom razdoblju.

Cilj aktivnosti KA131 je povećati privlačnost europskog sustava obrazovanja te pružiti potporu visokim učilištima iz Europe na svjetskom tržištu obrazovne ponude. Na individualnoj razini, aktivnost pomaže pojedincima da steknu ključne vještine, podržava profesionalni razvoj, poboljšanje znanja stranih jezika i produbljuje međukulturno razumijevanje, a posebnu pažnju pridaje osobama s posebnim potrebama.

Imenice muškoga roda („kandidat“, „student“) te imenice u množini („studenti“) u smislu ovoga natječaja odnose se na oba spola. Sukladno navedenome, studenti oba spola ravnopravni su prilikom prijave na natječaj i cjelokupne natječajne procedure.

Na temelju ovoga Natječaja studentima Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima bit će dodijeljene sljedeće financijske potpore:

 1. mobilnost za studij  (SMS)
 2. mobilnosti za stručnu praksu (SMP)

PRAVO PRIJAVE NA NATJEČAJ

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima. Studenti koji se prijavljuju za mobilnost u svrhu studija moraju biti studenti najmanje druge godine preddiplomskog studija u trenutku odlaska na mobilnost, a za mobilnost u svrhu stručne prakse to nije uvjet.

DUŽINA BORAVKA I USTANOVA U KOJOJ JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST

Mobilnost je moguće ostvariti na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu  u razdoblju od 01.09.2021. – 31.10.2023.

Započeta aktivnost mora se održavati u kontinuitetu te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi.

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima  dodijelit će ukupno:

 • jedna (1) mobilnost za studente u svrhu studija (SMS)
 • sedam (7) mobilnosti u svrhu stručne prakse (SMP)

Međusobna prava i obveze između studenata odabranih za sudjelovanje u programu Erasmus+, inozemne organizacije/ustanove domaćina te Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima regulirat će se Sporazumom o mobilnosti.

Međusobna prava i obveze između odabranih kandidata i Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima regulirat će se Ugovorom između Učilišta i studenata izabranih za sudjelovanje u programu Erasmus+.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora isplaćuje se u svrhu pokrivanja životnih troškova i putnih troškova. Iznos životnih i putnih troškova određuje se prema iznosima Priloga IV Sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstva. Financijska potpora bit će isplaćena na kunski žiro račun odabranog kandidata prema odgovarajućem tečaju eura koji određuje Agencija za mobilnost i programe EU.

Izvanredni studenti koji se prijavljuju za mobilnost u svrhu studiranja mogu ostvariti financijsku potporu uz uvjet da za vrijeme trajanja mobilnosti na inozemnom sveučilištu pohađaju redoviti studij u punom vremenu.

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama, ali se od njih može zatražiti naknada za usluge koje se naplaćuju i matičnim studentima (fotokopiranje, osiguranje i sl.). Studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi, tj. Visokome gospodarskom učilištu u Križevcima tijekom cijelog trajanja studentske razmjene. Ako se nalaze u kategoriji studenata koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati participaciju.

Kandidati ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmus+ programa ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran u istu svrhu iz sredstava koja potječu iz Europske Unije.

Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu. Studenti su dužni informirati se o troškovima života u stranoj zemlji prije prijave na Natječaj.

Dodatna financijska potpora za osobe s posebnim potrebama

Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, studenti s posebnim potrebama imaju pravo primiti uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Potrebno je u prijavi naznačiti takav status i uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Kandidati koji se prijave na Natječaj i ne uđu u krug stipendiranih kandidata, a ispunjavaju sve uvjete Natječaja, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. „Zero-grant“ studenti) te se na njih primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus studente koji su dobili financijsku potporu.

Financijska potpora za Erasmus+ mobilnost ne smatra se dohotkom studenta u smislu ostvarivanja porezne olakšice roditelja. Za dodatna pitanja studentima se preporuča da se prije prijave obrate Erasmus+ koordinatorici za savjet.

POSTUPAK PRIJAVE I KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA

Što je potrebno napraviti prije prijave

Svi studenti zainteresirani za mobilnost u svrhu studijskog boravka i stručne prakse dužni su proučiti i u dogovoru s ECTS koordinatorom (dr. sc. Tatjana Jelen) usporediti studijske programe VGUK i inozemne institucije te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Erasmus+ međuinstitucijskim sporazumom se utvrđuje aktivnost studijski boravak (slušanje i polaganje kolegija)

Za prijavu je potrebno priložiti:

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime i prezime objave na listi.

Napomena

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa

Kriteriji za odabir kandidata

Kandidati će biti odabrani na temelju sljedećih kriterija:

 • akademskog uspjeha, odnosno prosjeka ocjena od početka studija
 • broja položenih ispita
 • motivacijskog pisma
 • ocjena iz stranog jezika

Prednost (apsolutnu) imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u programima Erasmus+ mobilnosti.

Povjerenstvo za provedbu ovoga natječaja kojega imenuje Dekan Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima dodijelit će svakom prijavljenom kandidatu određeni broj bodova na temelju kojih će se izraditi rang lista za dodjelu financijske potpore. Broj bodova svakog studenta izračunat će se na sljedeći način:

A*10 + N+(M1+M2+M3)+J

…gdje je:

A – prosjek ocjena svih predmeta položenih do datuma prijave na natječaj, zaokruženo na najbližu vrijednost na jednu decimalu. Minimalno 2,0, maksimalno 5,0;

N – ukupan broj položenih ispita;

M1 – M3 - broj bodova koje svaki od tri člana povjerenstva dodjeljuju na temelju motivacijskog pisma, minimalno 1, a maksimalno 5 bodova.

J – ocjena iz stranog jezika

ROK ZA PRIJAVU DO 01.02.2022., ODNOSNO DO POPUNJENJA ODOBRENIH KVOTA.

Prijava na Natječaj mora biti dostavljena na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom dokumentacijom. Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:

▪ u papirnatom obliku (osobno ili preporučenom poštom) na adresu:

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Za ERASMUS+ natječaj  KA131/2022 (SMS-SMP)
Milislava Demerca 1
48260 Križevci 

▪ i u elektroničkom obliku na e-mail adresu:  vpapic@vguk.hr

Napomena: Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka ili prijave podnesene samo elektronskim putem neće biti razmatrane.

Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima pod Erasmus po isteku natječaja, a najkasnije 15. 02. 2022.

Odabrani kandidati sklopit će:

 1. Sporazum o učenju (sporazum koji definira plan aktivnosti i vezu studijskog boravka sa studijem - student ovaj ugovor sklapa s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima i ustanovom u koju odlazi);
 2. Ugovor o dodjeli financijske potpore s Visokim gospodarskim učilištem u Križevcima;
 3. Odluku o priznavanju ECTS bodova;
 4. Zdravstveno osiguranje (prihvatljiva je Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja (EHIC). Kandidati su obvezni posjedovati policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u inozemstvu te dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne ustanove odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj koje može određenu vrstu osiguranja odrediti kao uvjet za izdavanje dozvole boravka. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih odredbi Općih uvjeta Sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava te  odredbi Erasmus+ vodiča kroz program kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

POSTUPAK ŽALBE

Student protiv odluke o odabiru kandidata može podnijeti žalbu Povjerenstvu za Erasmus mobilnost na VGUK.

Žalba se podnosi u pisanom obliku na adresu Učilišta s naznakom “Za Povjerenstvo za Erasmus mobilnost “. Žalba se podnosi Povjerenstvu u roku od 8 dana. Odluku o žalbi donosi Povjerenstvo u daljnjem roku od 3 dana. Odluka o žalbi je konačna.

U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u navedenom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.

 

MATERIJALI ZA PREUZIMANJE

Dodatni dokumenti

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA

Konačni rezultati Natječaja objavit će se na mrežnim stranicama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr) najkasnije do 15. 02. 2023.

Izabrani kandidati dužni su se prije i po povratku s inozemne institucije/organizacije pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni), te Učilištu dostaviti zatraženu dokumentaciju.

OSTALO

Detaljne informacije o Erasmus+ programu mogu se pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr) ili na mrežnim stranicama Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (www.vguk.hr).

KONTAKT OSOBA ZA DODATNE UPITE

Valentina Papić Bogadi, Erasmus koordinatorica, e-mail: vpapic@vguk.hr   tel: 091 519 14 99

 

Povjerenstvo za Erasmus mobilnost:

dr. sc. Valentina Papić Bogadi, predsjednica

dr. sc. Tatjana Jelen, članica

dr. sc. Silvije Jerčinović, član

Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb.

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.