OSNOVE POLJOPRIVREDNOGA STROJARSTVA (241281)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Svrha i cilj predmeta je upoznati studente s osnovama poljoprivrednog strojarstva kako bi mogli steći kompetencije, znanja i vještine racionalnog odabira i korištenja poljoprivrednih strojeva u suvremenoj tehnologiji poljoprivredne proizvodnje.

Vrsta kolegija

 • Stručni prijediplomski studij Poljoprivreda / Temelji studija (Obvezni kolegij, 1. semestar, 1. godina)

ECTS: 6.00

Izvođač stručne prakse
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-69 bodova
Dobar (3): 70-79 bodova
Vrlo dobar (4): 80-89 bodova
Izvrstan (5): 90-100 bodova

Uvjeti za dobivanje potpisa

Odslušana predavanja i vježbe, odrađena stručna praksa

Opis

Studenti polažu tijekom semestra dva kolokvija. Jedan nepoloženi kolokvij mogu ponoviti po završetku semestra. Ukoliko ne polože kolokvije, izlaze na pismeni i usmeni ispit. Studenti rade na stručnoj praksi tijekom 1. i 2. semestra te rade timski na integriranom projektnom zadatku (IPZ) kojeg prezentiraju pred ostalim studentima. Ocjena IPZ-a je jedan od elemenata konačne ocjene.

Opće kompetencije

Poznavanje specifičnosti poljoprivrednog strojarstva, poznavanje svojstava strojnih materijala, poznavanje elemenata strojeva, radnih i pogonskih strojeva, traktora.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Studenti slušaju predavanja tijekom 1. semestra prema izvedbenom planu nastave.
 • Vježbe
  Studenti imaju vježbe u manjim grupama u učionici, strojarskom praktikumu i na ekonomiji Učilišta kontinuirano tijekom semestra, prema izvedbenom planu nastave.
 • Seminari
  Studenti rade seminare tijekom semestra, prema izvedbenom planu nastave. Ocjena seminara sastavni je dio ukupne ocjene studenta.
 • Provjere znanja
  Tijekom semestra znanje se provjerava putem dva kolokvija, ocjenjivanjem seminara i integriranog projektnog zadatka.
 • Konzultacije
  Studenti prema potrebi dolaze na konzultacije u vezi nastavnog gradiva, pripreme za kolokvij ili izrade seminara i integriranog projektnog zadatka. Termin za konzultacije objavljen je na mrežnim stranicama Učilišta u izvedbenom planu nastave predmeta.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
Definirati i objasniti značaj i specifičnosti poljoprivrednog strojarstva
Interpretirati svojstva i značaj strojnih materijala u strojarstvu
Proračunati naprezanja i dimenzioniranje materijala
Opisati i objasniti princip rada i konstrukciju radnih i pogonskih strojeva u poljoprivrednom strojarstvu
Izračunati bilancu snage i radnu bilancu traktora
Planirati nabavu i racionalno korištenje traktora i strojeva za agrotehničke zahvate

Način rada

Obaveze nastavnika

Održavanje predavanja i vježbi prema rasporedu nastave, vođenje evidencije o pohađanju i aktivnosti studenata tijekom nasatave, organizacija stručne prakse studenata tijekom I. i II. semestra, kontinuirano vrednovanje znanja studenata.

Obaveze studenta

Uredno pohađanje nastave, odrađivanje stručne prakse i izrada i obrana integriranog projektnog zadatka, polaganje kolokvija i/ili pisanog i usmenog ispita.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) 50 50 2
Aktivno sudjelovanje na nastavi 10 % 0 30 0
Kolokvij I. 30 % 0-59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
Kolokvij II. 30 % 0-59 %
60-69 %
70-79 %
80-89 %
90-100 %
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 30 1
Seminar (priprema i prezentacija 10 % 10 20 1
Stručna praksa i integrirani projektni zadatak (IPZ) 20 % 30 20 1
Ukupno 100 0-59 % - nedovoljan 60-69 % - dovoljan 70-79 % - dobar 80-89 % - vrlo dobar 90-100 % - izvrstan Konačna ocjena je zbroj svih elemenata koji se ocjenjuju množenih s pripadajućim postotnim udjelom. 90 180 6
Elementi praćenja Opis Rok Nadoknada
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) Na nastavi se redovito prati nazočnost studenata i njihova aktivnost i interes za gradivo. Dozvoljeno je do 20 % izostanka s nastave Kontinuirano tijekom semestra, prema rasporedu nastave. Moguća je nadoknada izradom samostalnog zadatka.
Aktivno sudjelovanje na nastavi Zapažena aktivnost studenta na satu bilježi se u evidenciji i može utjecati na podizanje konačne ocjene. Kontinuirano tijekom nastave. Moguća je nadoknada putem samostalno izrađenog zadatka.
Kolokvij I. Studenti pišu kolokvij kao dio kontinuirane provjere znanja nakon odslušane polovice gradiva. U 7. tjednu nastave. Moguće je pisati ponovljeni kolokvij u slučaju negativne ocjene, ili steći pozitivnu ocjenu nakon semestra na pisanom i usmenom ispitu.
Kolokvij II. Na kraju semestra studenti pišu kolokvij iz drugog dijela odslušanog gradiva kao dio kontinuirane provjere znanja. 14. tjedan nastave Moguće je pisati ponovljeni kolokvij u slučaju negativne ocjene , ili steći prolaznu ocjenu putem pisanog i usmenog ispita.
Seminar (priprema i prezentacija Studenti pripremaju i prezentiraju seminarski rad na unaprijed planiranu temu. Kontinuirano tijekom semestra, prema izvedbenom planu nastave. Moguća putem samostalnog zadatka.
Stručna praksa i integrirani projektni zadatak (IPZ) Studenti tijekom I. i II. semestra odrađuju stručnu praksu na ekonomiji Učilišta i prikupljaju podatke za IPZ koji pripremaju i brane putem ppt prezentacije na kraju II. semestra. Kraj II. semestra (lipanj/srpanj) Nema mogućnosti nadoknade. U slučaju neobavljene stručne prakse i IPZ-a, student ponovo upisuje kolegij u slijedećoj akademskoj godini.

Tjedni plan nastave

 1. Značaj i specifičnosti poljoprivrednog strojarstva, uvjeti eksploatacije poljoprivrednih strojeva, SI mjerne jedinice
 2. Strojni materijali, svojstva, podjela, metali, crni i obojeni, slitine, proračuni čvrstoće i istezanja
 3. Elementi strojeva, podjela, elementi za spajanje, prijenos sile i gibanja, elementi protoka, izračun prijenosnog omjera i broja okretaja
 4. Trenje, maziva i podmazivanje, vrste trenja, klasifikacije maziva, radni strojevi, crpke, kompresori, ventilatori
 5. Radni strojevi, izračun snage za pogon, kapaciteta. Pogonski strojevi-motori, podjela, stupanj korisnog djelovanja
 6. Motori s unutrašnjim izgaranjem, podjela, princip rada. Vanjske značajke motora SUI, radna zapremnina, stupanj kompresije, snaga, potrošnja goriva.
 7. Konstrukcija motora SUI, nepokretni dijelovi motora, cilindarska glava, blok i korito. Pokretni dijelovi motora, klipni i razvodni mehanizam motora
 8. Pokretni dijelovi motora, razvodni mehanizam motora, pomoćni uređaji motora, uređaj za napajanje gorivom Otto i Diesel motora, uređaj za podmazivanje
 9. Uređaj za podmazivanje motora SUI, uređaj za hlađenje motora, uređaj za paljenje Otto motora, uređaj za pokretanje motora, uređaj za usis i ispuh, elektromotori i njihova primjena u poljoprivredi
 10. Elektromotori istosmjerne i izmjenične struje, primjena elektromotora u poljoprivredi. Poljoprivredni traktor, vrste i podjela traktora
 11. Poljoprivredni traktor, konstrukcija, mehanizmi i uređaji
 12. Konstrukcija traktora, uređaj za prijenos snage, spojka, mjenjač, reduktor, konusno-tanjurasti prijenosnik s diferencijalom, završni prijenos, priključno vratilo
 13. Konstrukcija traktora, uređaji za vožnju, upravljanje i kočenje, hidraulički uređaji na traktoru, uređaji za prikapčanje i vuču priključnih strojeva i oruđa, električni uređaji traktora, pneumatska instalacija
 14. Pomoćni uređaji traktora i dodatna oprema, kabina, zaštitni okvir, utezi, vučno-eksploatacijske karakteristike traktora, bilanca snage, bilanca vuče, izračuni
 15. Agregatiranje traktorsko-strojnih agregata, princip agregatiranja, vrste agregata, radni otpor, proizvodnost rada agregata, izračuni, mjere zaštite na radu pri korištenju traktora i priključnih strojeva i oruđa

Obvezna literatura

 1. Toufar, F. (1997): Tehnički materijali I, Školska knjiga, Zagreb
 2. Hercigonja, E. (1998): Elementi strojeva, Školska knjiga, Zagreb
 3. Jeras, D. (1992): Klipni motori, uređaji, Školska knjiga, Zagreb
 4. Kalinić, Z. (2004): Motori s unutrašnjim izgaranjem, Školska knjiga, Zagreb
 5. Jagar,N.,D. Filipović (1997): Traktor na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima, Hrvatski zadružni savez, Zagreb
 6. Kraut, B. (1981): Strojarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb
 7. Stojnović, M. (2021): Osnove poljoprivrednog strojarstva - praktikum (Zbirka riješenih zadataka), Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Križevci, ISBN 978-953-6205-43-1

Sličan kolegij na srodnim sveučilištima

 • Elementi i materijali poljoprivrednih strojeva i opreme (Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu)
 • Elementi poljoprivrednih strojeva (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilište u Osijeku)
 • Strojni materijali i obrada (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Sveučilište u Osijeku)
 • Motori SUI i traktori (Agronomski fakultet Sveučilište u Zagrebu)

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.