VETERINARSTVO (38151)

Nositelj kolegija

Opis kolegija

Veterinarstvo je obvezni predmet studenata stručnog studija Poljoprivreda, studijskog usmjerenja Zootehnika. Predmetom je obuhvaćen opći dio kojem je svrha upoznati studente sa čimbenicima i uzročnicima koji utječu na zdravstveni status životinja te obaveznim mjerama sanitacije. Nadalje, primjenu obaveznih zakonskih mjera vezanih za pojedine zarazne i nametničke bolesti
Poglavljem o reprodukciji obuhvaćena je hormonalna aktivnost organizma sisavaca, U.O., sinhronizirani estrus , embriotransfer te porođaj i moguće komplikacije i posljedice. U gradivo je uključena i komparacija konvencionalnog i ekološkog uzgoja te homeopatski pristup liječenju.

Vrsta kolegija

ECTS: 4.00


Predavanja: 30
Vježbe u praktikumu: 20
Seminar: 5
Terenske vježbe: 5

Surealizator
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70 % svih obveza po predmetu
Dobar (3): 71-80 % svih obveza po predmetu
Vrlo dobar (4): 81-90 % svih obveza po predmetu
Izvrstan (5): 91-100 % svih obveza po predmetu

Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovitost pohađanja nastave, pisana zadaća i seminar.

Opis

Pohađanje nastave 80 % od ukupne satnice. Predana zadaća terenske nastave. Obranjen seminar iz mikroklimatskih uvjeta u stajama Učilišta i SGŠ.

Opće kompetencije

CILJ PREDMETA: Osposobiti studente da samostalno mogu procijeniti zdravstveni status domaćih sisavaca i peradi te pravovremeno ukazati na zdravstvene probleme i obavijestiti nadležne službe. Prosuditi reproduktivni status životinja i koristiti pravilno rasplođivanje u uzgoju uz dobivanje optimalnog broja vitalne mladunčad. Procjeniti smještajne uvjete životinja i njihov utjecaj na zdravstveni status domaćih sisavaca i peradi te riješiti probleme vezane uz držanje životinja.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Prezentacija nastavnih cjelina u PowerPoint aplikaciji.
 • Vježbe
  Vježbanje u HotPotatoes aplikacijji.
 • Terenske vježbe
  Odlazak u almeriju Agroproteinku u Sesvetama ili Veterinarski zavod Križevci /ovisno o pandemiji corona virusom.
 • Vježbe u praktikumu
  Utvrđivanje mikroklime u stajama Učilišta i SGŠ.
 • Seminari
  Izrada preporuka za poboljšanje mikroklimatskih uvjeta držanja u stajama Učilišta i SGŠ po vrstama i kategorijama životinja.
 • Provjere znanja
  Kontrola pisane zadaće s terenske nastave. Obrana seminara iz mikroklime staja. Pismeni ispit i usmena provjera teoretskog znanja (mogućnost polaganja u kolovijima teoretskog dijela nastave).
 • Konzultacije
  U kabinetu nastavnice srijedom /putem E-maila/putem telefona/on line putem Teams aplikacije.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja
1. Razlikovati promjene koje ukazuju na bolesna stanja u uzgoju domaćih životinja
2. Izdvojiti pravilne načine smještaja domaćih životinja
3. Navesti mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
4. Objasniti zakonske propise u preventivi zdravstvenog statusa domaćih životinja.
5. Identificirati fiziološke faze spolnog ciklusa
6. Odlučiti se za odgovarajućeg rasplodnjaka s veterinarskog aspekta
7. Objasniti primjenu lijekova u stočarskoj proizvodnji

Način rada

Obaveze nastavnika

Prenošenje teoretskih i praktičnih znanja na studente, davanje primjera iz života, organiziranje konzultacija, odgovaranje na upite studenata, osiguravanje uvjeta rada, organiziranje timskog rada.

Obaveze studenta

Redovitost pohađanja nastave, aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu, odlazak na terensku nastavu, odrađivanje seminara iz mikroklime staja, ispunjavanje uvjeta za potpis i pristup pisanom testu i usmenoj provjeri znanja.

Izvedbeni plan nastave

Oblici nastave Mjesto izvođenja nastave
P V S
1 Na stranici Učilišta/https://www.vguk.hr/hr/group/92/Izvedbeni+plan+nastave
0 0 0

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Testiranje znanja Odrađene vježbe Prisustvo na nastavi Aktivnost na nastavi 65 % 25 % 5 % 5 % 0-23
24-36
37-49
50-62
63-76
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 sati 51 sat 4 boda

Ispunjavanje preduvjeta i uvjeta za dobivanje potpisa kojim se dokazuje pravo pristupa pismenoj i usmenoj provjeri znanja. Ukoliko student ne položi ispit iz tri puta, pristupa komisijskom ispitu.

Tjedni plan nastave

 1. Infekcija - načini, putevi, uzročnici. - što predstavlja pojam infekcije, kako do nje dolazi, zašto je bitna u uzgoju životinja i na koji način se životinje štite od uzročnika
 2. Klinička pretraga - TRIAS. - što je obuhvaćeno kliničkom pretragom, kako i kada se mijenjaju vitalne funkcije organizma
 3. Promet stokom. - načini transporta u skladu sa pozitivnim zakonskim normama i specifičnostima s obzirom na vrstu životinja
 4. Neškodljivo uklanjanje lešina. - načini neškodljivog uklanjanja lešina i svrha, kada i zašto je propisana eutanazija
 5. Neke parazitarne bolesti. - pojedine parazitarne bolesti koje se najčešće javljaju u uzgoju i njihova refleksija na proizvodne rezultate
 6. Neke od unutrašnjih bolesti domaćih životinja. - najčešće unutrašnje bolesti, razlozi i uvjeti koji do njih dovode
 7. Mjere sprečavanja pojave i širenja zaraznih bolesti. - razlozi propisivanja mjera, tko ih donosi i prema kojim kriterijima te kakve one mogu biti. Potreba sukladnosti zakonskih mjera sa drugim državama
 8. Neke zarazne bolesti domaćih životinja vezano uz zakonsku regulativu. - obrada pojedinih klasičnih ali i zaraznih bolesti novijeg doba uz primjenu važećih zakonskih normi. Odabir napravljen prema karakterističnim simptomima ali i prema rigoroznosti zakonskih mjera, obaveznoj preventivi, propisanim dijagnostičkim postupcima, vrstama uzročnika i mogućoj ugroženosti zdravlja ljudi (zoonoze).
 9. Bolesti mladunčadi - upoznavanje sa zdravstvenom problematikom mladunčadi tijekom i nakon porođaja
 10. Reprodukcija domaćih životinja - važnost redovitog rasplođivanja i čimbenici koji na to utječu. Hormonalna aktivnost, dinamika i manifestacija estrusa po vrstama domaćih životinja, graviditet i porođaj
 11. Kolokvij – opća teoretska znanja.
 12. Povrede i posljedice povreda. - procjena težine povreda i čimbenici koji utječu na donošenje odluke o sanacji povrede.
 13. DDD. - važnost provođenja mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao preventivnih mjera te načini i dinamika provođenja; uzročnici koji sudjeluju u lancu prijenosa zaraznih bolesti.
 14. Lijekovi. - vrste ljekovitih sredstava, doze, važnost poštivanja vremena karence, homeopatski načini liječenja.
 15. Laboratorijske pretrage - vrste i svrha. - primjena u veterinarskoj medicini.

Preduvjeti

Obvezna literatura

 1. - Asaj, A. ((2003): Higijena na farmi i u okolišu. Medicinska naklada, Zagreb.
 2. - Brinzej, M. i sur. (1991): Stočarstvo. Školska knjiga, Zagreb.
 3. - Grupa autora (1989): Veterinarski priručnik. Jumena, Zagreb.
 4. Tušek, T., D. Alagić, V. Nervo (2020): Pojmovnik iz veterinarstva. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. Križevci. (Elektroničko izdanje na mrežnoj stranici Učilišta).

Preporučena literatura

 1. - Rupić, V. (1986): Zdravstvena zaštita domaćih životinja (I i II dio). Sveučilišna naklada Liber, Zagreb
 2. - Herak-Perković, V., Grabarević, Ž., Kos, J.(2012): Veterinarski priručnik,6. izdanje, Medicinska naklada, Zagreb.

Sličan kolegij na srodnim sveučilištima

 • Zdravstvena zaštita domaćih životinja-stručni studij Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku

Prijava korisnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.